Suoraan sisältöön

Ikääntyneiden toimintakyvyn ja osallisuuden vahvistaminen

Senioreita liikkumassa, kuvituskuva: Konsta Linkola.

Painopiste kokoaa Stadin ikäohjelman, joka muodostaa kaupungin lakisääteisen suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi (laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 5 §) ns. Vanhuspalvelulaki.

Ikääntyneiden helsinkiläisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen huomioidaan monilla tavoilla Helsingin kaupunkistrategiassa. Helsinki on maailman toimivin kaupunki, jossa jokainen voi elää hyvää arkea. Toimiva kaupunki on erityisesti ikääntyneiden sekä tukea ja apua tarvitsevien etu. Helsinki on turvallinen ja viihtyisä, sujuva, helppo ja välittävä. Kaupungin tavoitteena on tavoittaa aikaisemmin apua ja tukea tarvitsevat kaupunkilaiset – erityisesti heidät, jotka tarvitsevat paljon tukea tai hoitoa. Kaupunki tunnistaa syrjäytymisen ehkäisylle keskeisiä ryhmiä myös ikääntyvien ikäryhmissä ja räätälöi heille yksilöllisiä ja parempia palvelukokonaisuuksia. Kaupunki panostaa esteettömiin sähköisiin palveluihin. Palveluja uudistettaessa huolehditaan saavutettavuudesta, monialaisesta osaamisesta, yhden palveluväylän periaatteen vahvistamisesta ja erilaisten asukasta lähellä olevien työmuotojen kehittämisestä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi Helsingissä lisätään kaupunkilaisten toimintakykyä ja mahdollisuuksia turvalliseen itse- ja omahoitoon ja kotona asumiseen. Helsingissä vahvistetaan kotihoitoa ja sen asiakkaiden ja työntekijöiden hyvinvointia sekä pyritään ennaltaehkäisemään akuutteja tilanteita. Erityistä huomiota kiinnitetään toimintarajoitteisten kuten ikääntyneiden mahdollisuuksiin elää kokemusrikasta ja laadukasta elämää ja saada siihen tarvittava tuki ja palvelut kaikissa elämän vaiheissa. Ikääntyneiden palveluja kehitetään kokonaisuutena varhaisesta tuesta elämän loppuvaiheeseen asti. Ympärivuorokautiseen hoitoon pääsy turvataan silloin, kun hoidon turvaaminen kotona ei ole enää mahdollista. Palvelujen saatavuutta ja laatua arvioidaan säännöllisesti.

Stadin ikäohjelman toimintakokonaisuus toimii kaupungin suunnitelmana toimenpiteistä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitämisessä pyritään tavoitteellisuuteen ja pitkäjänteisyyteen.

Suunnitelma on konkreettinen toimintaohjelma, joka sisältää tavoitteet, toimenpiteet, oletetut vaikutukset, seurannan sekä toimenpiteiden vastuutahot eri toimialojen ja verkostojen näkökulmasta.

Tieto ikääntyneiden hyvinvoinnista ja palveluista ohjaa suunnittelua

Ikääntyneille suunnatut palvelut muodostuvat sosiaali- ja terveystoimialan, kasvatuksen ja koulutuksen-, kulttuuri ja vapaa-ajan- ja kaupunkiympäristön toimialojen sekä kaupunginkanslian tuottamina. Työhön ja palveluihin varattavat resurssit päätetään vuosittain kaupungin talousarviossa samoin kuin muut ikäihmisiin kohdistuvat resursoinnit. Palveluja tuottavat myös useat kolmannen sektorin toimijat ja yritykset, jotka toimivat myös kaupungin kumppaneina ikääntyneiden hyvinvointityössä.

Stadin ikäohjelman valmistelussa on hyödynnetty eri tavoin kerättyä tietoa.  Sekä kaupunkistrategiaa että tätä suunnitelmaa ohjaa Tila ja kehitys 2016 sekä toimintaympäristöanalyysi 2017 asiakirjat, joissa on kuvattu ikäihmisten tilaa ja kehitystä Helsingissä sekä palveluja. Lisäksi tietoa ikäihmisten hyvinvoinnista ja terveydestä löytyy ikääntyneet Helsingissä teemasivuilta.

Ikääntyneet Helsingissä tilastojen valossa

Tällä vuosituhannella 65 vuotta täyttäneiden lukumäärä on Helsingissä lisääntynyt 46 prosenttia, kun kaupungin koko väestö on samalla ajanjaksolla kasvanut noin 17 prosenttia. Ikääntyneitä helsinkiläisiä oli vuoden 2018 alussa 108 000. Lukumäärän ennustetaan kasvavan vuoteen 2050 mennessä 170 000:een.  Koko maahan verrattuna ikärakenteen vanheneminen on silti Helsingissä ollut suhteellisen maltillista, ja esimerkiksi vanhushuoltosuhde on Helsingissä koko maan keskiarvoa matalampi. Vuoden 2018 alussa Helsingissä oli noin 25 ikääntynyttä 100 työikäistä kohden, kun koko maassa oli keskimäärin 36 ikääntynyttä 100 työikäistä kohden.

Ikääntyneet ovat yhä terveempiä ja toimintakykyisempiä, ja myös elinajanodote on kasvanut selvästi. Toisaalta kuolleisuus alkoholisairauksiin, tapaturmiin, dementiaan ja naisilla myös keuhkosyöpään on iäkkäilläkin suurentunut. Valtaosa ikääntyneistä asuu omassa kodissaan ja kotona asuminen on yleistynyt vanhempien ikäryhmien kohdalla. Iän myötä kotiin tarvitaan kuitenkin yhä useammin säännöllisesti apua itsenäisen asumisen mahdollistamiseksi ja myös ympärivuorokautisten palvelujen osuus kasvaa. Silti 85 vuotta täyttäneistäkin vain alle joka viides oli joko tehostetun palveluasumisen tai laitoshoidon piirissä.

Ikääntyneet tulevat keskimäärin taloudellisesti toimeen varsin hyvin. Ikääntyneillä pienituloisuus periytyy yleensä eläkettä edeltäneeltä ajalta. Pienituloisuus voi olla seurausta esimerkiksi pitkittyneestä työttömyydestä tai pitkäaikaissairauksista ja erilaisista vammoista johtuvasta työkyvyttömyydestä. Pienet tulot ovat keskimääräistä yleisempiä vanhemmissa ikäryhmissä ja naisilla. Miesten ja naisten väliset tuloerot syvenevät ikääntymisen myötä.

Tavoitteet

  • Vahvistetaan ikääntyneen väestön hyvinvointia ja toimintakykyä.
  • Vahvistetaan ikääntyneen väestön mahdollisuuksia tiedonsaantiin ja tuetaan heidän digitaitojensa kehittymistä.
  • Tuetaan ikääntyneen väestön mahdollisuuksia aktiiviseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen.
  • Kehitetään ikääntyneen väestön asumisoloja ja kotona asumisen mahdollisuuksia sekä turvataan heidän mahdollisuutensa hyvää arkeen ja liikkumiseen lähiympäristössään.
  • Parannetaan ikääntyneelle väestölle tarjottavien palvelujen laatua ja pyritään huomioimaan entistä paremmin heidän tarpeensa palvelutuotannossa.
  • Kehitetään kaupungin toimintaa ja palveluita entistä muistiystävällisemmiksi.

Stadin ikäohjelmaan on nostettu useita kaupunkiyhteisiä tavoitteita ja kehittämisteemoja

Stadin ikäohjelmaan on valittu sellaisia keskeisiä tavoitteita ja toimenpiteitä, jotka olemassa olevan tiedon perusteella on arvioitu kaikkein vaikuttavimmiksi ja tärkeimmiksi ikääntyneiden hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitämisessä. Useat toimenpiteet toteutetaan kaupunkitasoisesti, eli johdetaan usean toimialan yhteistyönä.

 Stadin ikäohjelman avulla vahvistetaan ikääntyneen väestön mahdollisuuksia aktiiviseen osallistumiseen, vaikuttamiseen ja tiedonsaantiin. Suunnitelmassa painotetaan kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Kaupunkitasoisen hyvinvointisuunnitelman muissa painopisteissä sekä toimialojen vuosittaisissa toimintasuunnitelmissa löytyy myös useita ikääntyneen väestön hyvinvointia ja toimintakykyä edistäviä toimenpiteitä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työssä liikkuminen on nostettu strategiakärjeksi koko kaupungissa, ja ikääntyneen väestön liikkumista parantavia toimenpiteitä toteutetaan kaupungin liikkumisohjelman avulla. Lisätietoa liikkumisohjelmasta löytyy Liikkuva ja terveellinen kaupunki kaikille -painopistealueesta. Lisäksi ikääntynyttä väestöä koskettavia toimenpiteitä löytyy elävät, omaleimaiset ja turvalliset kaupunginosat –painopistealueesta.

Stadin ikäohjelmaa on valmisteltu laajassa verkostossa ja yhteistyössä ikäihmisten kanssa

Stadin ikäohjelman suunnittelutyössä on ollut mukana osallistujia kaupungin eri toimialoilta ja vanhusneuvostosta. Valmistelua on koordinoinut kaupunginkanslian osallisuus ja neuvontayksikkö. Lisäksi asukkaat ja vanhusjärjestöjen edustajat vaikuttivat ikäohjelmaan kirjattaviin toimenpiteisiin neljässä asukastilaisuudessa ja KerroKantasi-kyselyyn vastaamalla lokakuussa 2018. Vuorovaikutuksessa pääpaino oli siinä, mitkä Stadin ikäohjelman toimenpiteet ikäihmiset kokevat tärkeimmiksi. Asukastilaisuuksista ja kyselystä saatu palaute huomioitiin ikäohjelman toimenpiteiden valinnassa.

Seuranta ja arviointi

 Toteutumista seurataan vuosittain tuotettavalla HYTE-raportilla. Painopisteen edistymistä seurataan kaupunkitason strategiamittareilla; koettu terveys, koettu elämänlaatu, koettu yksinäisyys, käyttäjätyytyväisyys kaupungin digitaalisiin palveluihin sekä asukasosallisuuden toteutuminen. Lisäksi toimenpidetaulukossa on erillisiä seurantamittareita.

Painopisteen toimenpidetaulukko: Ikääntyneiden toimintakyvyn ja osallisuuden vahvistaminen (pdf)

Tietoa ikäihmisten palveluista löytyy Stadin seniori-info sivuilta.05.12.2019 21:02