Suoraan sisältöön

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Ajankohtaista:

Stadin hytebarometri – Vuosikooste 2019 PDF

Helsingin hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden etenemisen tilanne 31.12.2019 PDF

Helsingin hyvinvointisuunnitelma hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.6.2019

Stadin hytebarometri 2018 – hyvinvoinnin vuosikooste julki 6.5.2019

Helsinki, Espoo ja Vantaa edistävät yhdessä asukkaiden hyvinvointia 5.3.2019


Projektin vetäjät:

Tommi Laitio, toimialajohtaja, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, ohjausryhmän puheenjohtaja 1.9.2020 alkaen

Liisa Pohjolainen, toimialajohtaja, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, ohjausryhmän puheenjohtaja 22.8.2018–31.8.2020

Juha Jolkkonen, toimialajohtaja, sosiaali- ja terveystoimiala, valmistelutyöryhmän puheenjohtaja, 2018

Stina Högnabba, erityissuunnittelija, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori


Vastuu kaupungin johtoryhmässä:

Tommi Laitio, toimialajohtaja, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala


Strategiamaininta:

Helsinki luo kaupunkiin terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen yhteistyörakenteet ja nostaa liikkumisen lisäämisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisensä pilottihankkeeksi.


Tavoite:

Työn ensimmäisenä tavoitteena oli luoda Helsingin kaupungin toimijat ja keskeiset sidosryhmät kattava hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinoinnin ja johtamisen rakenne. Samalla kuvattiin hankkeen vastuut, roolit, tehtävät ja jäsenet.

Valmisteluryhmä sai työnsä päätökseen keväällä 2018. Esitys Helsingin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamis- ja koordinaatiomallista hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 14. toukokuuta. Esityksen mukaiset ohjaus- ja asiantuntijaryhmät sekä sihteeristö asetettiin kansliapäällikön päätöksellä 22. elokuuta.

Seuraavana tavoitteena on käynnistää johtamis- ja koordinaatiomalli sekä liittää se osaksi kaupungin johtamista ja toimintaa. Vuoden 2019 tavoitteena oli tehdä Helsingin hyvinvointisuunnitelma, joka kokoaa ja toteuttaa kaupunkistrategian tavoitteet aiheesta. Suunnitelma kokoaa myös kaupungin toimialojen ja kaupunginkanslian hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet, toimenpiteet ja seurannan. Suunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa kesäkuussa 2019.


Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Helsingissä:

Hyvinvointia ajatellaan Helsingissä laajasti ja kaikille kaupunkilaisille halutaan tarjota hyvän elämän edellytyksiä. Toimiva kaupunki rakentuu tasa-arvolle, yhdenvertaisuudelle, vahvalle sosiaaliselle koheesiolle ja avoimelle osallistavalle kulttuurille. Toimiva kaupunki on etenkin tukea ja apua tarvitsevien etu.

Kaupunki edistää hyvinvointia ja terveyttä sosiaalisen hyvinvoinnin, terveyden, hyvän elämänlaadun ja onnellisuuden sekä turvallisuuden ja osallisuuden saroilla. Toiminnan asiakkaina tai kohteina ovat yksilöt, perheet ja yhteisöt ja laajimmalla tasolla väestö ja elinympäristöt.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen myös ehkäisee ja vähentää köyhyyttä, syrjäytymistä ja muita sosiaalisia haittoja. Lisäksi se tukee voimavarojen suunnitelmallista kohdentamista ja edistää asukkaiden toimintakykyä.

Lisätietoja HYTE-sihteeristöltä:

Stina Högnabba, HYTE-koordinaatio (kaupunginkanslia, strategia ja kehitys), Toimialojen yhteyshenkilöt: Tarja Saarinen ja Kaisa Pasanen (sosiaali- ja terveystoimiala), Hanna Kaunisto (kasvatuksen ja koulutuksen toimiala) Suvi Määttä (kaupunginkanslia, kaupunkitutkimus ja -tilastot), Päivi Kuusela (kulttuurin ja vapa-ajan toimiala) ja Maria Jaakkola (kaupunkiympäristön toimiala).


Organisointi:

HYTE-ohjausryhmä toimii terveydenhuoltolain 12 § mukaisena kunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahona. HYTE-ohjausryhmä edistää myös kuntalain 1§ mukaisia asukkaidensa hyvinvointiin ja kestävään kehitykseen liittyviä tehtäviä. Lisäksi ohjausryhmä johtaa, toimeenpanee ja seuraa kaupungissa tehtävää ehkäisevää päihdetyötä.

Hyvinvointia ja terveyttä edistetään osana kaupungin talouden ja toiminnan vuosisuunnittelua. Työ tehdään perustyössä ja monialaisissa verkostoissa sekä yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa. Yhteistyötä tehdään kahden muun kaupunki strategian muutosohjelman – liikkumisohjelman ja nuorten syrjäytymishaasteen – kanssa siten, että niiden työskentely ja tulokset ovat osa hyvinvoinnin ja terveyden kokonaisuutta. Lisäksi tehdään yhteistyötä pääkaupunkiseudun muiden kuntien kanssa hyvien  terveyden ja  hyvinvoinnin edistämisen käytäntöjen kehittämiseksi.


Video: Toimialajohtaja Liisa Pohjolaisen ajatuksia HYTE:stä

Tiivistelmä uudesta HYTE-toimintatavasta – esittely  PPT

Raportti uudesta toimintatavasta: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) johtaminen ja koordinointi Helsingissä, HYTE-valmisteluryhmän esitys 29.3.2018  PDF

Video: Stadin Hyte – Mistä on kyse?

Video: Mitä on Stadin HYTE tulevaisuudessa?: Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja Juha Jolkkonen ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimialajohtaja Tommi LaitioPääkaupunkiseudun yhteinen HYTE-seminaari 28.2.2019:

Katso tallenne seminaarista Helsinki-kanavalla

Jenni Airaksinen, Kuntaliitto: Vaikuttavampi HYTE pääkaupunkiseudulla  PDF

Heli Hätönen, STM: Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen – mihin suunta 2019?  PDF

Laura Suojanen, HUS: Hyvä kierre 2019–2021  PDF

24.08.2020 13:13