Suoraan sisältöön

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Ajankohtaista:

Helsingin hyvinvointisuunnitelma hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.6.2019.

Stadin hytebarometri 2018 – hyvinvoinnin vuosikooste julki – 06.05.2019

Helsinki, Espoo ja Vantaa edistävät yhdessä asukkaiden hyvinvointia – 05.03.2019

Projektin vetäjät:

Liisa Pohjolainen, toimialajohtaja, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, ohjausryhmän puheenjohtaja

Juha Jolkkonen, toimialajohtaja, sosiaali- ja terveystoimiala

Stina Högnabba, erityissuunnittelija, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori

Vastuu kaupungin johtoryhmässä:

Liisa Pohjolainen, toimialajohtaja, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Strategiamaininta:

Helsinki luo kaupunkiin terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen yhteistyörakenteet ja nostaa liikkumisen lisäämisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisensä pilottihankkeeksi.

Tavoite:

Työn ensimmäisenä tavoitteena oli luoda Helsingin kaupungin toimijat ja keskeiset sidosryhmät kattava hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinoinnin ja johtamisen rakenne. Samalla kuvattiin hankkeen vastuut, roolit, tehtävät ja jäsenet.

Valmisteluryhmä sai työnsä päätökseen keväällä 2018. Esitys Helsingin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamis- ja koordinaatiomallista hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 14. toukokuuta. Esityksen mukaiset ohjaus- ja asiantuntijaryhmät sekä sihteeristö asetettiin kansliapäällikön päätöksellä 22. elokuuta.

Seuraavana tavoitteena on käynnistää johtamis- ja koordinaatiomalli sekä liittää se osaksi kaupungin johtamista ja toimintaa. Vuoden 2019 tavoitteena oli tehdä Helsingin hyvinvointisuunnitelma, joka kokoaa ja toteuttaa kaupunkistrategian tavoitteet aiheesta. Suunnitelma kokoaa myös kaupungin toimialojen ja kaupunginkanslian hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet, toimenpiteet ja seurannan. Suunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa kesäkuussa 2019.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Helsingissä:

Hyvinvointia ajatellaan Helsingissä laajasti ja kaikille kaupunkilaisille halutaan tarjota hyvän elämän edellytyksiä. Toimiva kaupunki rakentuu tasa-arvolle, yhdenvertaisuudelle, vahvalle sosiaaliselle koheesiolle ja avoimelle osallistavalle kulttuurille. Toimiva kaupunki on etenkin tukea ja apua tarvitsevien etu.

Kaupunki edistää hyvinvointia ja terveyttä sosiaalisen hyvinvoinnin, terveyden, hyvän elämänlaadun ja onnellisuuden sekä turvallisuuden ja osallisuuden saroilla. Toiminnan asiakkaina tai kohteina ovat yksilöt, perheet ja yhteisöt ja laajimmalla tasolla väestö ja elinympäristöt.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen myös ehkäisee ja vähentää köyhyyttä, syrjäytymistä ja muita sosiaalisia haittoja. Lisäksi se tukee voimavarojen suunnitelmallista kohdentamista ja edistää asukkaiden toimintakykyä.

Lisätietoja, HYTE-sihteeristö: Stina Högnabba, HYTE-koordinaatio (kaupunginkanslia, strategia ja kehitys), Toimialojen yhteyshenkilöt: Tarja Saarinen ja Kaisa Pasanen (sosiaali- ja terveystoimiala), Crister Nyberg (kasvatuksen ja koulutuksen toimiala) Hanna Ahlgren-Leinvuo (kaupunginkanslia, kaupunkitutkimus ja -tilastot), Päivi Kuusela (kulttuurin ja vapa-ajan toimiala) ja Maria Jaakkola (kaupunkiympäristön toimiala).

Organisointi:

HYTE-ohjausryhmä toimii terveydenhuoltolain 12 § mukaisena kunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahona. HYTE-ohjausryhmä edistää myös kuntalain 1§ mukaisia asukkaidensa hyvinvointiin ja kestävään kehitykseen liittyviä tehtäviä. Lisäksi ohjausryhmä johtaa, toimeenpanee ja seuraa kaupungissa tehtävää ehkäisevää päihdetyötä.

Hyvinvointia ja terveyttä edistetään osana kaupungin talouden ja toiminnan vuosisuunnittelua. Työ tehdään perustyössä ja monialaisissa verkostoissa sekä yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa. Yhteistyötä tehdään kahden muun kaupunki strategian muutosohjelman – liikkumisohjelman ja nuorten syrjäytymishaasteen – kanssa siten, että niiden työskentely ja tulokset ovat osa hyvinvoinnin ja terveyden kokonaisuutta. Lisäksi tehdään yhteistyötä pääkaupunkiseudun muiden kuntien kanssa hyvien  terveyden ja  hyvinvoinnin edistämisen käytäntöjen kehittämiseksi.

Materiaali:

Toimialajohtaja Liisa Pohjolaisen ajatuksia HYTE:stä:

Helsingin hyvinvointisuunnitelma 2019-2021, luonnos

Tiivistelmä uudesta HYTE-toimintatavasta – esittely (pptx)

Raportti uudesta toimintatavasta (pdf)

Video: Stadin Hyte – Mistä on kyse?

Video: Mitä on Stadin hyte tulevaisuudessa?
– Juha Jolkkonen ja Tommi Laitio kertovat näkemyksensä

Pääkaupunkiseudun yhteinen HYTE -seminaari:

Katso seminaarin 28.2. esitykset Helsinki-kanavalla
• Jenni Airaksinen, Kuntaliitto: Vaikuttavampi HYTE pääkaupunkiseudulla (pdf)
• Heli Hätönen, Stm: Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen – mihin suunta 2019? (pdf)
• Laura Suojanen, HUS: Hyvä kierre 2019–2021 (pdf)JAA
05.12.2019 21:01