Innovaatiorahasto

Innovaatiorahaston varoja käytetään Helsingin elinkeino- ja osaamisperustaa luovien investointihankkeiden ja projektien rahoitukseen.

Rahoituksen hakija voi olla kaupungin virasto, tytäryhteisö tai kaupunkikonsernin ulkopuolinen toimija. Kaupunkikonsernin ulkopuolisilla toimijoilla tulee olla yhteistyökumppanina Helsingin kaupungin virasto tai tytäryhteisö. Kaupungin virastot ja tytäryhteisöt voivat toimia itsenäisinä hakijoina. 

Varoja myönnetään vuodeksi kerrallaan, mutta niitä voidaan sitoa useammalle vuodelle. Innovaatiorahastosta voidaan myöntää rahoitusta ulkopuolisen rahoituksen vastinrahaksi tai päärahoitusta rahaston tarkoituksen mukaisiin hankkeisiin. 

Katso käynnissä olevien hankkeiden esittelyt

Hakeminen

Seuraava hakukierros ajoittuu syksyyn 2017. Rahoitusta haetaan hakulomakkeella. Hyvästä hanke-ehdotuksesta selviävät hankkeen konkreettiset lopputulokset. Hakemuksen arvioinnin tärkeimmät perusteet ovat 

  • elinkeinoperustan luominen
  • osaamisperustan luominen
  • strategiaohjelman mukaisuus sekä
  • innovatiivisuus ja ainutlaatuisuus.

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota myös hankkeen toteutettavuuteen (hankesuunnitelman selkeys, kokonaisrahoitus ja budjetti, relevantit yhteistyötahot) ja hankkeen tuomaan hyötyyn suhteessa haettuun rahoitukseen.

Kaupunginhallitus on linjannut keväällä 2016, että tiukkenevassa taloustilanteessa innovaatiotoiminta ja kehittämishankkeet kohdistetaan olemassa olevien palvelujen ja erityisesti käyttäjien kannalta tärkeimpien sekä hallintokuntien toiminnan ja taloudelliselta volyymilta suurimpien peruspalvelujen vaikuttavuuden ja tuottavuuden parantamiseen palveluiden laajentamisen sijaan.

Hanke-ehdotusten käsittely 

Kaupunginkanslian arviointiryhmä käsittelee ja arvioi hanke-ehdotukset sekä valmistelee kaupunginhallitukselle päätösesityksen. Kaupunginhallitus päättää rahoitettavista hankkeista. Päätösesitys viedään käsittelyyn joulukuussa 2017. Hankkeiden rahoituspäätökset voivat olla ehdollisia ja edellyttää esimerkiksi, että päärahoittajan rahoitus varmistuu. Jos hanke ei ole käynnistynyt kuuden kuukauden kuluessa rahoituspäätöksestä, rahoituspäätös raukeaa ja mahdolliset innovaatiorahastosta maksetut rahat on palautettava.

Raportointi

Hankkeista toimitetaan väliraportit vuosittain elokuussa. Yhden vuoden pituisista hankkeista väliraporttia ei tarvitse toimittaa, jos hanke etenee suunnitellusti. Raportoinnin perusteella kaupunginhallitus päättää jatkorahoituksesta ja määrärahojen käyttötarkoituksen muutoksista.

Hankkeiden päätyttyä toimijoiden on toimitettava loppuraportti kuuden kuukauden sisällä loppuraportointilomakkeella. Loppuraportissa tulee arvioida hankkeen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta suhteessa saatuun avustukseen.

Yhteydenotot

Lisätietoja innovaatiorahastosta voi tiedustella sähköpostitse innovaatiorahasto(a)hel.fi sekä Anu Turunen, puh. 09 310 25712.JAA
01.03.2017 14:20