Suoraan sisältöön

Innovaatiorahasto

Innovaatiorahaston varoja käytetään sääntöjen (Innovaatiorahastoa koskevat säännöt ovat sivulla 6) mukaisesti Helsingin elinkeino- ja osaamisperustaa luovien investointihankkeiden ja projektien rahoitukseen. Rahaston käytöstä päättää kaupunginhallituksen elinkeinojaosto, joka on määritellyt innovaatiorahaston käytön periaatteet kokouksessaan 25.9.2017.

Rahoituksen hakeminen

Rahoituksen hakija voi olla kaupungin toimiala, keskushallinto, tytäryhteisö tai kaupunkikonsernin ulkopuolinen toimija kuten korkeakoulu, yritys tai rekisteröity yhdistys.

Kaupunkiorganisaation ulkopuolisilla toimijoilla tulee olla yhteistyökumppani Helsingin kaupungin toimialoilta tai keskushallinnosta. Nämä hakijat toimittavat hankehakemukseen liitteen, josta ilmenee kaupunkiorganisaation sitoutuminen hankkeeseen. Myös kaupunkikonsernin tytäryhteisöillä tulee olla sitoutuminen kaupungin toimialalta tai keskushallinnosta. Kaikilla hankkeilla tulee olla säännöllisesti kokoontuva ohjausryhmä, jossa on vähintään yksi Helsingin kaupungin edustaja.

Kaupungin toimialat ja keskushallinto voivat toimia itsenäisinä hakijoina. Kaupungin toimialojen toteuttamilla hankkeilla pitää olla toimialajohtajan hyväksyntä. Keskushallinnon toteuttamilla hankkeilla tulee olla osaston johtajan tai liikelaitoksen toimitusjohtajan hyväksyntä.

Jatkuva haku käynnissä

Innovaatiorahastolla on jatkuva haku. Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto käsittelee lähtökohtaisesti hankehakemuksia kokouksissaan neljä kertaa vuodessa. Näissä kokouksissa käsitellään hakemukset, jotka on jätetty viimeistään kaksi kuukautta ennen kokousta. Merkittäviä hankehakemuksia voidaan poikkeustapauksissa käsitellä myös muulloin.

Hakemukset, jotka jätetään viimeistään 8.9.2021 ehtivät kaupunginhallituksen elinkeinojaoston marraskuun käsittelyyn.

Hankehakemukset liitteineen jätetään innovaatiorahaston hakulomakkeella (ansökningsblankett) yhtenä pdf-tiedostona Helsingin kaupungin kirjaamoon helsinki.kirjaamo(at)hel.fi ja kopiona osoitteeseen innovaatiorahasto(at)hel.fi.  Hakemuksia voi jättää suomen ja ruotsin kielen lisäksi myös englanniksi, mutta hakemuksessa tulee olla tiivistelmä jommallakummalla kotimaisella kielellä. Päätösvalmistelussa käytetään kotimaisia kieliä.
Huom! Innovaatiorahaston lomakkeissa on tilapäinen tekninen häiriö. Jos tarvitsemasi lomake ei avaudu, voit pyytää lomakkeen itsellesi sähköpostitse osoitteesta innovaatiorahasto(at)hel.fi.


Hankkeen arviointikriteerit

Keskeisin rahoitushakemusten arviointiperuste on hankkeen kyky vahvistaa Helsingin elinkeino- ja osaamisperustaa. Hankehakemusten arvioinnissa huomioidaan hankkeen toteutettavuus (hankesuunnitelman selkeys, kokonaisrahoituksen ja budjetin perusteltavuus, relevanttien yhteistyötahojen mukanaolo) sekä hankkeen tuoma hyöty suhteessa haettuun rahoitukseen.

Ensisijaisesti priorisoidaan hankkeita, jotka edistävät Helsingin yritysekosysteemien kehittymistä tai kokeilualustojen luomista ja joiden kautta rahoituksella edistetään innovaatiotoimintaa ja yrittäjyyttä laajasti. Arvioinnissa huomioidaan myös hankkeen tuomat hyödyt kaupungin asukkaiden ja asiakkaiden palvelujen kehittämisessä ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Innovaatiorahastosta ei rahoiteta hankkeita, joiden pääfokus on yksittäisen yrityksen tuotekehityksessä tai jonka toimenpiteet kuuluvat kaupungin perustoimintaan.

Rahoituksen myöntäminen ja takaisinperintä

Innovaatiorahastosta voidaan myöntää hankkeille kokonaisrahoitusta tai rahoitusta ulkopuolisen rahoituksen vastinrahaksi rahaston tarkoituksen mukaisiin projekteihin ja investointihankkeisiin. Rahaston varoja voidaan myöntää enintään 12 kuukaudeksi kerrallaan, mutta niitä voidaan sitoa useammalle vuodelle. Hankkeiden rahoituspäätökset voivat olla ehdollisia ja edellyttää esimerkiksi, että hankkeen muu rahoitus varmistuu.

Kaupungin yrityksille tai muille taloudellista toimintaa harjoittaville yksiköille myöntämä tuki kuuluu EU:n valtiontukisääntelyn piiriin. Näin ollen innovaatiorahastosta yrityksille myöntämät tuet myönnetään pääsääntöisesti de minimis -tukena eli vähämerkityksisenä tukena.

Jos hanke ei ole käynnistynyt kuuden kuukauden kuluessa rahoituspäätöksestä, päätös raukeaa ja mahdolliset innovaatiorahastosta maksetut rahat on palautettava. Hankerahoituksen palauttamista vaaditaan tapauksissa, joissa hakija ei ole toteuttanut rahoituspäätöksen mukaista hankesuunnitelmaa tai noudattanut rahoituspäätöksen ehtoja.

Raportointi

Innovaatiorahaston rahoitusta saaneilla hankkeilla tulee olla erillinen hankekirjanpito. Yli 12 kuukautta kestävistä hankkeista toimitetaan väliraportit kerran vuodessa innovaatiorahaston väliraporttilomakkeella. Lyhyempikestoisista hankkeista ei toimiteta väliraporttia, jos hanke etenee suunnitellusti. Raportoinnin perusteella kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päättää jatkorahoituksesta ja määrärahojen käyttötarkoituksen muutoksista.

Hankkeiden päätyttyä toteuttajan on toimitettava loppuraportti ja taloudellinen loppuselvitys kuuden kuukauden sisällä loppuraportointilomakkeella. Loppuraportissa tulee arvioida hankkeen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta suhteessa saatuun avustukseen. 

Muita ohjeita

Hankkeissa mahdollisesti tuotettu paikkatieto tai vastaava tieto, jota muut toimijat voisivat hyödyntää, on tuotettava avoimena datana ja julkaistava esimerkiksi Helsinki Region Infosharen (HRI) kautta, mikäli muuta ei sovita.

Hankkeisiin liittyvissä hankinnoissa on noudatettava hankintalakia (1397/2016), kun hankinnan tekijä saa hankintaan julkista tukea yli 50 prosenttia. Hankintayksiköiden kuten kuntien ja valtion viranomaisten, yliopistojen ja hankintalain tarkoittamien julkisoikeudellisten laitosten on aina noudatettava hankintalakia riippumatta siitä, mikä rahoitusosuus on.

Hankkeisiin kuuluvat mahdolliset matkat on tehtävä niin lyhyessä ajassa ja vähin kokonaiskustannuksin kuin huomioon ottaen matkan ja asianomaisen hoidettavaksi määrättyjen tehtävien tarkoituksenmukaisen ja turvallisen suorittamisen on mahdollista. Matkan kokonaiskustannuksia arvosteltaessa on otettava huomioon paitsi matkustamiskustannusten korvaus, päiväraha-, majoittumis- tai hotellikorvaus, työntekijän mahdollinen matka-ajan palkka tai virkamiehen matkapäiväkorvaus ja muut matkakustannusten korvaukset, myös kulkuneuvon käyttämisellä mahdollisesti saavutettu ajan säästö. Matkoista ei suoriteta korvausta enempää kuin mitä olisi ollut maksettava, jos matka olisi tehty hankkeelle edullisimmalla tavalla.

Yhteydenotot

Lisätietoja innovaatiorahastosta voi tiedustella sähköpostitse innovaatiorahasto(at)hel.fi
tai erityissuunnittelija Ida Björkbacka, puh. 09 310 25281.13.08.2021 13:07