Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
144 / 05.11.2019



Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.



Sisältö:


§ 144

Tutkimuslupa tutkimukseen Sairaanhoitajien ammattipätevyyden arviointi (pdf) (html)

Liite 1

Tutkimuslupahakemus 1.11.2019

Liite 2

Tutkimuslupahakemus 1.11.2019, liite, tutkimussuunnitelma

Liite 3

Tutkimuslupahakemus 1.11.2019, liite





Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.



05.12.2019 20:38