Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
16 / 24.01.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 16

Päätös tutkimuslupahakemuksesta HEL 2018-012469 (pdf) (html)

Liite 1

Tutkimuslupahakemus

Liite 2

Tutkimuslupahakemus täydennys

Liite 3

Tutkimussuunnitelma

Liite 4

Tiivistelmä

Liite 5

Tieteellisen tutkimuksen tietosuojailmoitus

Liite 6

THL, päätös

Liite 7

HUS, eettisen toimikunnan lausunto

Liite 8

Tutkimusryhmä

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:38