Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
13 / 23.01.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 13

Päätös tutkimuslupahakemuksesta HEL 2018-013403 (pdf) (html)

Liite 1

Tutkimuslupahakemus

Liite 2

Tutkimuslupahakemuksen tiivistelmä

Liite 3

Tutkimussuunnitelma

Liite 4

Hankesuunnitelma

Liite 5

Kyselylomake WAI

Liite 6

Luonnos haastattelulomakkeesta

Liite 7

Ohjeistus asiakastapaamisten nauhoituksiin

Liite 8

Suostumusasiakirja

Liite 9

Eettinen arvio

Liite 10

Tiedote tutkimukseen osallistuville

Liite 11

Tietosuojaseloste

Liite 12

Tietosuojaa koskeva vaikutusten arviointi

Liite 13

Tutkimusryhmän jäsenet

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:38