Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto
01 / 25.01.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 1 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 2 Asia/2

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston pöytäkirjojen pitäminen yleisesti nähtävänä vuonna 2022 (pdf) (html)


§ 3 Asia/3

Vuoden 2022 helsinkiläisurheilijan, nuoren helsinkiläisurheilijan, valmentajan ja urheiluseuran valintakriteerit (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 4 Asia/4

Liikunnan avustusmäärärahan 2022 osittaminen (pdf) (html)


§ 5 Asia/5

Avustusmäärärahasta kohdeavustuksina jaettavat avustukset jääurheilun tukemiseen 2022 (pdf) (html)


§ 6 Asia/6

Liikunnan avustusmäärärahoista 2022 jakamatta jääneiden päätösvallan delegointi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51