Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
08 / 24.04.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 85 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 86 Asia/2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 87 Asia/3

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle hallintosäännön muuttamiseksi siten, että kirjastopalvelut irrotetaan kulttuuripalvelukokonaisuudesta omaksi kirjastopalvelukokonaisuudeksi 1.1.2019 lukien (pdf) (html)


§ 88 Asia/4

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sami Muttilaisen ym. valtuustoaloitteesta graffiti- ja muraalitaiteen saamiseksi Herttoniemen ja Siilitien välille rakennettavaan melumuuriin (pdf) (html)

Liite 1


§ 89 Asia/5

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2018 talousarvion toteutumista koskeva 1. ennuste (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 90 Asia/6

Toimivallan siirtäminen toimialajohtajalle tilahanketta koskevan tarveselvityksen hyväksymiseen (pdf) (html)


§ 91 Asia/7

Toimivallan siirtäminen kulttuuri- ja nuorisopalvelukokonaisuuksien viranhaltijoille vuokralle antamiseen ja muuhun käyttöön luovuttamiseen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 92 Asia/8

Toimivallan siirtäminen viranhaltijoille alaikäisten sovittelua koskevissa asioissa (pdf) (html)


§ 93 Asia/9

Penope Oy:n hankintaoikaisuvaatimus koskien purunpoistojärjestelmän hankintaa liikuntapalvelukokonaisuuden ulkoilupalvelujen Vuosaaren tukikohtaan (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 23.3.2018

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 94 Asia/10

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Tapio Klemetin ym. valtuustoaloitteesta hiihtokauden pidentämiseksi Paloheinässä (pdf) (html)

Liite 1


§ 95 Asia/11

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vastaus Helsingin kaupungin vammaisneuvoston kannanottoon koskien Käpylinnan liikuntatiloista luopumista (pdf) (html)

Liite 1

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51