Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
02 / 30.01.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 11 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 12 Asia/2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 13 Asia/3

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle yhden miljoonan euron lisämäärärahan kohdistamiseksi kaupunkistrategian mukaisiin keskeisiin kohteisiin (pdf) (html)

Liite 1


§ 14 Asia/4

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Dan Koivulaakson toivomusponnesta palveluiden kustannusvaikuttavuutta arvioivien mittarien kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 15 Asia/5

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Katju Aron toivomusponnesta tuottavuustavoitteen toteuttamisen seurannasta (pdf) (html)

Liite 1


§ 16 Asia/6

Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Atte Harjanteen toivomusponnesta koskien mahdollisuuksia olla edelläkävijä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa (pdf) (html)

Liite 1


§ 17 Asia/7

Selvitys kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toteutumatta jääneistä toiminnallisista tavoitteista 2017 (pdf) (html)


§ 18 Asia/8

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2018 talousarvioon (pdf) (html)


§ 19 Asia/13

Vihreä-Valkoinen Tennishalli Oy:n pitkäaikaisen vuokrasopimuksen uusiminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 20 Asia/9

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Finnish Music Hall of Fame Oy:n 750 000 euron avustushakemuksesta museon rakentamiskustannuksiin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)


§ 21 Asia/10

Oikaisuvaatimus taidemuseon hankintaan koskien taideteosten kehystyspalvelujen tuottamista vuosille 2017–2020 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 9.11.2017

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 22 Asia/11

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Jalovaaran ym. valtuustoaloitteesta juoksuportaiden saamiseksi Vuosaaren täyttömäelle (pdf) (html)

Liite 1


§ 23 Asia/12

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaara toivomusponnesta keinojen selvittämiseksi, miten koulujen liikuntatilat olisivat maksutta nuorten ja muiden oppilaiden käytössä koulun jälkeen iltaisin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 24 Asia/14

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle maa-alueen vuokraamiseksi Kulosaarenkentän alueelta Kulosaaren jalkapalloseura Kulps 2009 ry:lle perustettavan yhtiön nimiin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 4

Liite 5

Liite 6

PRH rekisteriote

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10


§ 25 Asia/15

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Kulosaaren jalkapalloseura Kulps 2009 ry:n perustettavan yhtiön nimissä laaditusta Kulosaarenkentän tekonurmihanketta koskevasta lainahakemuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 4

Kustannuslaskelma

Liite 5

Liite 6

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 7

Liite 8

Tasekirja ja tilinpäätös 2016

Liite 9

PRH rekisteriote

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51