Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
09 / 12.12.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 86 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 87 Asia/2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 88 Asia/3

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnasto 2018 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9


§ 89 Asia/4

Keskustakirjasto Oodin osallistuminen Euroopan Unionin tilavuokra -kilpailumenettelyyn (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)


§ 90 Asia/5

Maa-alueen vuokraus Kivikon liikuntapuiston alueelta Kivikon Koiraurheilukeskus Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 91 Asia/6

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Laura Kolben toivomusponnesta keinojen selvittämiseksi, jotta nuoret voivat paremmin seurata aloitteidensa kulkua ja olla vuorovaikutuksessa viranhaltijoiden kanssa (pdf) (html)

Liite 1


§ 92 Asia/7

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponnesta nuorten aloitejärjestelmästä tiedottamiseksi kouluissa sekä tarjota ohjausta nuorille aloitteiden tekemisessä osana demokratiakasvatusta (pdf) (html)

Liite 1


§ 93 Asia/8

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Vesa Korkkulan toivomusponnesta liittyen Konalan alueen nuorten ja nuorisojärjestöjen tilatarpeeseen (pdf) (html)

Liite 1

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51