Suoraan sisältöön

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
05 / 03.10.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 48 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 49 Asia/2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 50 Asia/3

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Ilkka Taipaleen ym. valtuustoaloitteesta koskien aikaisimpina vuosina tehtyjä toteutumattomia aloitteita (kohdat 40, 41 ja 42) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Allekirjoitettu Taipale Ilkka ym. valtuustoaloite Kvsto 19.4.2017 asia 24


§ 51 Asia/4

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle Kivinokan vanhan metsän luonnonsuojelualueen perustamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 52 Asia/5

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle koskien liikuntalautakunnalle osoitetun oikaisuvaatimuksen käsittelyn viipymistä (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 53 Asia/6

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Holopaisen ym. valtuustoaloitteesta saaristoon sijoitettavan taidekeskuksen perustamismahdollisuuksien selvittämiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Allekirjoitettu Holopainen Mari ym. valtuustoaloite kvsto 15.3.2017 asia 24

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 54 Asia/7

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sirkku Ingervon toivomusponnesta koskien Käpylinnan korvaavista tiloista Koskelassa (pdf) (html)

Liite 1


§ 55 Asia/8

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponnesta vesiliikuntamahdollisuuden huomioimiseksi Koskelan sairaala-alueen suunnittelussa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 56 Asia/9

Vuoden 2015 viehekalastusmaksujen ja vuosien 2016–2018 vedenomistajille palautettavien omistajakorvausten osoittaminen Helsinki-Espoon kalastusalueen käyttöön ja vuodesta 2019 eteenpäin korvausten osoittaminen Helsinki-Espoon kalatalousalueelle (pdf) (html)

Liite 1

Hakemus

Liite 2

Aikaisempi päätös

Liite 3

Toimintavarojen käyttö

Liite 4

Helsingin kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma 1. osa

Liite 5


§ 57 Asia/10

Liikunnan palvelukokonaisuuden irtaimen omaisuuden perushankintamäärärahojen käyttösuunnitelman hyväksymistä ja käyttöoikeuden myöntämistä koskevan päätöksen osittainen muuttaminen (pdf) (html)


§ 58 Asia/11

Pitkäaikaisen vuokrasopimuksen tekeminen Helsingin Moottorivenekerho ry:n kanssa Tervasaarenkankaan venesataman maa-alueesta (pdf) (html)


§ 59 Asia/12

Pitkäaikaisen vuokrasopimuksen tekeminen Suomen Moottoriveneklubi ry:n kanssa Tervasaarenkankaan Pohjoisen venesataman maa-alueesta (pdf) (html)


§ 60 Asia/13

Pitkäaikaisen vuokrasopimuksen tekeminen Katajanokan Venekerho ry:n kanssa Katajanokan venesataman maa-alueesta (pdf) (html)


§ 61 Asia/14

Oikaisuvaatimus koskien nuorisopalvelukokonaisuuden läntisen nuorisotyön aluepäällikön virkaan ottamista (pdf) (html)

Liite 1

oikaisuvaatimus 17.9.2017

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:51