Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
05 / 22.03.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 36 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 37 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 38 Asia/3

Kallion perhekeskus tarveselvityksen ja hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Kallion perhekeskus tarveselvitys ja hankesuunnitelma_muokattu 5.3.2018

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 39 Asia/4

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esitys kaupunginhallitukselle Maria startup rakennus 3:n hankesuunnitelman hyväksymiseksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 40 Asia/5

Lasten päiväkoti Kaivopuiston perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 41 Asia/6

Capellanranta-urakka, muutostyövarauksen korottaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04