Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta
35 / 11.12.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 630 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 631 Asia/7

Malmin Ormuspellon pienteollisuusalueen vuokrausperiaatteiden hyväksyminen (Malmi, korttelit 38098, 38093, 38094, 38096 ja 38104 sekä tontit 38092/11 ja 12 ja 38099/8) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 632 Asia/8

Pitäjänmäen Takkatien ja Arinatien pienteollisuusalueen vuokrausperiaatteiden hyväksyminen (Pitäjänmäki, korttelit 46037, 46038, 46039, 46023, 46022 ja 46017) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 633 Asia/9

Tattarisuon pienteollisuusalueen vuokrausperiaatteiden hyväksyminen (Suurmetsä, korttelit 41001 - 41013) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 634 Asia/10

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Munkkiniemen koulutustalo (Hollantilaisentie 11) tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12519) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8


§ 635 Asia/15

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kaupunkiympäristön toimialan talousarviokohdan 31001 Kaupunkirakenne, vuoden 2018 käyttömenojen ylittämiseksi (pdf) (html)


§ 636 Asia/16

Kalasatamassa olevien Työpajanpihan ja Tukkutorinkujan välillä Vanha Talvitie−Hermannin rantatie katusuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 637 Asia/17

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Terhi Koulumiehen ym. valtuustoaloitteesta koskien mikromuovin vähentämistä hulevesistä (pdf) (html)

Liite 1


§ 638 Asia/18

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Jukka Järvisen ym. valtuustoaloitteesta koskien penkkien saamista Taivaskalliolle (pdf) (html)

Liite 1


§ 639 Asia/19

Pysyväisluonteisten rakenteiden ja laitteiden sijoittamisesta perittävät maksut ja sovellettavat sopimusehdot 1.1.2019 alkaen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 640 Asia/20

Kantakaupungin eräiden alueiden asettaminen rajattuun rakennuskieltoon asemakaavan laatimista varten (nro 12561) (pdf) (html)

Liite 1


§ 641 Asia/21

Hankintaoikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden teknisen johtajan 6.11.2018 § 169 tekemästä Laakson yhteissairaalan hankesuunnitteluvaiheen rakennesuunnittelun hankintaa koskevasta päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Hankintaoikaisuvaatimus 19.11.2018, Ramboll Finland Oy ja Sweco Rakennetekniikka Oy

Liite 2

Lausunto_ryhmittymä_Unitas

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 642 Asia/22

Kaupunkiympäristön toimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvauksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 643 Asia/23

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 29.11.−4.12.2018 tekemien päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 644 Asia/14

Kaupunkiympäristön toimialan toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti vuodelle 2019 (pdf) (html)


§ 645 Asia/3

Lapinlahden sairaalan (Lapinlahdentie) asemakaavamuutoksen suunnitteluperiaatteiden hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 646 Asia/4

Kilpailun järjestäminen Lapinlahden sairaala-alueen rakennusten myymiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Pöytäkirja Lapinlahden sairaala 26.10.2018 liitteineen

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 647 Asia/5

Vallisaaren ja Kuninkaansaaren asemakaavaehdotus (nro 12560) ja sen asettaminen nähtäville (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 648 Asia/6

Malmin lentokentän alueen kaavarungon tarkennus Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden osalta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 649 Asia/11

Tuusulanbulevardi, suunnitteluperiaatteet (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 650 Asia/12

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle MAL 2019 -suunnitelman luonnoksesta (pdf) (html)


§ 651 Asia/13

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Helen Oy:n Tattarisuon biolämpölaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 652 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 14:04