Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto


06 / 15.11.2022Utskriftsversion (pdf)
Innehåll:


§ 25 Ärende/1

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet och val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 26 Ärende/2

Meddelanden (pdf) (html)


§ 27 Ärende/3

Hoplaxskolans verksamhetsställen från och med 1.8.2023 (pdf) (html)

Ärendet återremitterades för ny beredning

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 28 Ärende/4

Precisering av Helsingfors stads läroplaner och planer som stödjer de studerandes välbefinnande från och med 1.8.2022 i enlighet med grunder och föreskrifter utfärdade av Utbildningsstyrelsen (pdf) (html)


§ 29 Ärende/5

Ändring i den svenskspråkiga gemensamma lokala Läroplanen för Helsingfors stads gymnasier 2021 (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 30 Ärende/6

Delegering av befogenhet med anknytning till godkännande av läroplan för gymnasieutbildning (pdf) (html)


§ 31 Ärende/7

Grunderna för antagning till förskoleundervisning fr.o.m. 1.1.2023 (pdf) (html)


§ 32 Ärende/8

Fastställande av de verksamhetsplatser i vilka förskoleundervisning ges och antalet platser samt verksamhetstiderna för verksamhetsåret 2023–2024 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


§ 33 Ärende/9

Det maximala antalet platser för antagning till årskurs 1 läsåret 2023–2024 (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 34 Ärende/10

Det maximala antalet platser för antagning till årskurs 7 läsåret 2023-2024 (pdf) (html)


§ 35 Ärende/11

Nybörjarplatser vid stadens svenskspråkiga gymnasier läsåret 2023-2024 (pdf) (html)


§ 36 Ärende/12

Loven och arbetstiderna i de svenska grundskolorna och gymnasierna läsåret 2023–2024 (pdf) (html)


§ 37 Ärende/13

Val av ledamöter (studerande) i direktionen för Brändö gymnasium (pdf) (html)


§ 38 Ärende/14

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning, sammanträdena våren 2023 och framläggning av sektionens protokoll (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.20.12.2019 13:27