Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto


05 / 08.09.2022Utskriftsversion (pdf)
Innehåll:


§ 20 Ärende/1

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet och val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 21 Ärende/2

Meddelanden (pdf) (html)


§ 22 Ärende/3

Arbis verksamhetsberättelse 2021-2022 (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 23 Ärende/4

Behovsutredning som rör ombyggnad av och ersättande tillbyggnad till Drumsö lågstadieskola och Drumsö förskola på adressen Tallbergs allén 12 (pdf) (html)

Bilaga 1

Lokalprogram för skolan och förskolan

Bilaga 2

Drumsö lågstadieskola och förskola behovsutredningsblanket


§ 24 Ärende/5

Hoplaxskolans verksamhetsställen från och med 1.8.2023 (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4


Besluthistoria (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.20.12.2019 13:27