Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto


04 / 07.06.2022Utskriftsversion (pdf)
Innehåll:


§ 12 Ärende/1

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet och val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 13 Ärende/2

Meddelanden (pdf) (html)


§ 14 Ärende/3

Riktlinjer för Arbis kursverksamhet läsåret 2022–2023 (pdf) (html)


§ 15 Ärende/4

Sophie Mannerheim skola, behovsutredning som rör undervisnings-lokaler för elever som får psykiatrisk vård för barn och unga (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3


§ 16 Ärende/5

Uppdatering av kapitlet om stöd för lärande och skolgång i läroplanen för den grundläggande utbildningen i de svenska grundskolorna i Helsingfors (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 17 Ärende/6

Handlingsplan för att stödja studerandes studievälbefinnande i Helsingfors stads gymnasier (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 18 Ärende/7

Hoplaxskolans verksamhetsställen från och med 1.8.2023 (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4


§ 19 Ärende/8

Planen för småbarnspedagogik i Helsingfors fr.o.m. 1.8.2022 (pdf) (html)

Bilaga 1

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.20.12.2019 13:27