Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto


06 / 16.11.2021Utskriftsversion (pdf)
Innehåll:


§ 28 Ärende/1

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet och val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 29 Ärende/2

Meddelanden (pdf) (html)


§ 30 Ärende/3

Loven och arbetstiderna i de svenska grundskolorna och gymnasierna läsåret 2022–2023 (pdf) (html)


§ 31 Ärende/4

Rätten att grunda specialklass i Åshöjdens grundskola och Drumsö lågstadieskola (pdf) (html)


§ 32 Ärende/5

Grunderna för antagning till svenskspråkig grundläggande utbildning från och med 1.1.2022 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3


§ 33 Ärende/6

Fastställande av de enheter i vilka förskoleundervisning ges och det maximala antalet platser samt verksamhetstiderna för verksamhetsåret 2022–2023 (pdf) (html)


§ 34 Ärende/7

Det maximala antalet platser för antagningen till årskurs 1 läsåret 2022–2023 (pdf) (html)


§ 35 Ärende/8

Det maximala antalet platser för antagning till årskurs 7 läsåret 2022-2023 (pdf) (html)


§ 36 Ärende/9

Nybörjarplatserna vid stadens svenskspråkiga gymnasier läsåret 2022-2023 (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.20.12.2019 13:27