Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto


05 / 19.10.2021Utskriftsversion (pdf)
Innehåll:


§ 23 Ärende/1

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet och val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 24 Ärende/2

Meddelanden (pdf) (html)


§ 25 Ärende/3

Val av ordförande och viceordförande för direktionen i Brändö gymnasium (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 26 Ärende/4

Val av direktion för Östersundom skola, korrigering (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 27 Ärende/5

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning, sammanträdena våren 2022 och framläggning av sektionens protokoll (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.20.12.2019 13:27