Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto


04 / 28.09.2021Utskriftsversion (pdf)
Innehåll:


§ 19 Ärende/1

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet och val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 20 Ärende/2

Meddelanden (pdf) (html)


§ 21 Ärende/3

Helsingfors Arbis verksamhetsberättelse över läsåret 2020-2021 (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 22 Ärende/4

Valet av direktioner för grundskolorna och gymnasierna för mandatperioden 1.10.2021–30.9.2025 (pdf) (html)

Bilaga 1

Direktioner 2021-2025, sektionen 28.9.2021, bilaga ledamöter

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.20.12.2019 13:27