Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto


03 / 22.06.2021Utskriftsversion (pdf)
Innehåll:


§ 11 Ärende/1

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet och val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 12 Ärende/2

Meddelanden (pdf) (html)


§ 13 Ärende/3

Läroplan för det tvååriga förskoleförsöket i Helsingfors (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 14 Ärende/4

Ändringar i den kommunala läroplanen för Helsingfors stads svenska grundläggande utbildning från och med 1.8.2021 (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 15 Ärende/5

Tillägg till läroplanen för Helsingfors stads gymnasier från 1.8.2021 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4


§ 16 Ärende/6

Riktlinjer för Arbis kursverksamhet läsåret 2021–2022 (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 17 Ärende/7

Behovsutredning för nybyggnad för daghem på Väverigränden 3 (pdf) (html)

Bilaga 1

Daghem på Väverigränden, behovsutredning


§ 18 Ärende/8

Godkännande av behovsutredning som rör förverkligandet av tillfälliga tilläggslokaler på adressen Sturegatan 2 för Åshöjdens grundskola (pdf) (html)

Bilaga 1

Tarveselvityslomake Åshöjden

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.20.12.2019 13:27