Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto


05 / 13.10.2020Utskriftsversion (pdf)
Innehåll:


§ 23 Ärende/1

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet och val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 24 Ärende/2

Meddelanden (pdf) (html)


§ 25 Ärende/3

Val av ledamöter i direktionen för Drumsö lågstadieskola (pdf) (html)


§ 26 Ärende/4

Val av ledamöter i direktionen för Minervaskolan (pdf) (html)


§ 27 Ärende/5

Godkännande av behovsutredning för det svensk- och finskspråkiga daghem som ska förverkligas på adressen Rievägen 9 (pdf) (html)

Bilaga 1

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.20.12.2019 13:27