Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto


04 / 15.09.2020Utskriftsversion (pdf)
Innehåll:


§ 15 Ärende/1

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet och val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 16 Ärende/3

Grunderna för beviljande av plats inom småbarnspedagogiken (pdf) (html)


§ 17 Ärende/4

Grunderna för antagning till förskoleundervisning (pdf) (html)


§ 18 Ärende/5

Helsingfors stads grundskolors kommunala precisering i läroplanen (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


§ 19 Ärende/6

Godkännande av en gemensam läroplan för valfria ämnen för skolorna i norra området (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 20 Ärende/7

Daghemslokaler på adressen Stora Robertsgatan 23,behovsutredningen som ska förverkligas (pdf) (html)

Bilaga 1

Dagshemslokaler på adressen Stora Robertsgatan 23, behovsutredning


§ 21 Ärende/8

Godkännande av behovsutredning gällande ersättande nybyggnad på Pohjolagatan 45 för Kottby lågstadieskola och förskoleundervisning (pdf) (html)

Bilaga 1

Behovsutredningsblankett_Kottby_SV


§ 22 Ärende/2

Meddelanden (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.20.12.2019 13:27