Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto


02 / 19.03.2019Utskriftsversion (pdf)
Innehåll:


§ 7 Ärende/1

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet och val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 8 Ärende/2

Anmälningsärenden (pdf) (html)


§ 9 Ärende/3

Indragning av gruppfamiljedaghemmet Robbans verksamhet och en utökning av daghemmet Alberts lokalplatser (pdf) (html)


§ 10 Ärende/4

Ändring av läroplanerna för A2-språken i de svenska skolorna i Helsingfors (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3


§ 11 Ärende/5

Ändring av det maximala antalet platser för antagningen till årskurs 1 i Östersundom skola läsåret 2019–2020 (pdf) (html)


§ 12 Ärende/6

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning, sammanträdena hösten 2019 och framläggning av sektionens protokoll (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.20.12.2019 13:27