Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto


01 / 05.02.2019Utskriftsversion (pdf)
Innehåll:


§ 1 Ärende/1

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet och val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 2 Ärende/2

Meddelanden från sektorn (pdf) (html)


§ 3 Ärende/3

Behovsutredning för Staffansby lågstadieskolas tilläggsutrymmen (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 4 Ärende/4

Behovsutredning för tillfälliga ersättande lokaler för Daghemmet Domus samt tilläggslokaler för Brändö lågstadieskola (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 5 Ärende/5

Godkännande av fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektions behovsutredning rörande nybygge för daghem i Botby (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 6 Ärende/6

Lov och arbetstider vid vuxenlinjen i Tölö gymnasium läsåret 2019–2020 (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.20.12.2019 13:27