Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto


04 / 28.11.2017Utskriftsversion (pdf)
Innehåll:


§ 15 Ärende/1

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet och val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 16 Ärende/2

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning, sammanträdena våren 2018 och framläggning av sektionens protokoll (pdf) (html)


§ 17 Ärende/3

Loven och arbetstiderna i de svenska grundskolorna och gymnasierna läsåret 2018–2019 (pdf) (html)


§ 18 Ärende/4

Fastställande av de enheter i vilka förskoleundervisning ges och det maximala antalet platser samt verksamhetstiderna verksamhetsåret 2018–2019 (pdf) (html)


§ 19 Ärende/5

Det maximala antalet platser för antagningen till årskurs 1 läsåret 2018–2019 (pdf) (html)


§ 20 Ärende/6

Det maximala antalet platser för antagning till årskurs 7 läsåret 2018–2019 (pdf) (html)


§ 21 Ärende/7

Nybörjarplatserna i gymnasierna läsåret 2018–2019 (pdf) (html)


§ 22 Ärende/8

Flytt av årskurs 6 i Zacharias Topeliusskolan till Munksnäs-enheten 6–9 i Hoplaxskolan (pdf) (html)

Bilaga 1

ZaTo_utlåtande.pdf

Bilaga 2

Hoplaxskolans utlåtande ZTop årskurs 6.pdf


§ 23 Ärende/9

Placeringen av verksamheten i årskurserna 7–9 i Eva-enheten vid Zacharias Topeliusskolan (pdf) (html)

Bilaga 1

ZaTo_utlåtande.pdf

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.20.12.2019 13:27