Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto


08 / 13.11.2018Utskriftsversion (pdf)
Innehåll:


§ 38 Ärende/1

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet och val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 39 Ärende/2

Meddelanden (pdf) (html)


§ 40 Ärende/3

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning, sammanträdena våren 2019 och framläggning av sektionens protokoll (pdf) (html)


§ 41 Ärende/4

Loven och arbetstiderna i de svenska grundskolorna och gymnasierna läsåret 2019–2020 (pdf) (html)


§ 42 Ärende/5

Fastställande av de enheter i vilka förskoleundervisning ges och det maximala antalet platser samt verksamhetstiderna för verksamhetsåret 2019–2020 (pdf) (html)


§ 43 Ärende/6

Det maximala antalet platser för antagningen till årskurs 1 läsåret 2019–2020 (pdf) (html)


§ 44 Ärende/7

Det maximala antalet platser för antagning till åk 7 läsåret 2019-2020 (pdf) (html)


§ 45 Ärende/8

Det maximala antalet platser för antagningen till påbyggnadsundervisningen i årskurs 10 läsåret 2019-2020 (pdf) (html)


§ 46 Ärende/9

Nybörjarplatserna i gymnasierna läsåret 2019-2020 (pdf) (html)


§ 47 Ärende/10

Val av ledamöter (studerande) i direktionen för Gymnasiet Lärkan (pdf) (html)


§ 48 Ärende/11

Flytt av Zacharias Topeliusskolans åk 6 elever till Hoplaxskolans 6–9-enhet på Solnavägen 18–20 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


Besluthistoria (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.20.12.2019 13:27