Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto


07 / 25.09.2018Utskriftsversion (pdf)
Innehåll:


§ 31 Ärende/1

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet och val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 32 Ärende/2

Meddelanden från stadsfullmäktige (pdf) (html)


§ 33 Ärende/3

Meddelanden (pdf) (html)


§ 34 Ärende/4

Val av ledamöter i direktionen för Drumsö lågstadieskola (pdf) (html)


§ 35 Ärende/5

Val av ledamöter i direktionen för Minervaskolan (pdf) (html)


§ 36 Ärende/6

Ändring av språkprogrammet för de svenska grundskolorna, tidigareläggning av A2- språken (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


§ 37 Ärende/7

Ändring i timfördelningen för A2-språken i de svenska skolorna (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.20.12.2019 13:27