Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto


03 / 17.05.2018Utskriftsversion (pdf)
Innehåll:


§ 12 Ärende/1

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet och val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 13 Ärende/2

Meddelanden (pdf) (html)


§ 14 Ärende/5

Helsingfors arbis verksamhetsberättelse över kalenderåret 2017 (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 15 Ärende/3

Ändring av läroplanen för gymnasieutbildning för ungdomar och vuxna (pdf) (html)


§ 16 Ärende/4

Det maximala antalet platser för antagningen till årskurs 1 i Zacharias Topeliusskolans Toinienhet läsåret 2018-2019 (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.20.12.2019 13:27