Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto


01 / 31.08.2017Utskriftsversion (pdf)
Innehåll:


§ 1 Ärende/1

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet och val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 2 Ärende/2

Meddelanden (pdf) (html)


§ 3 Ärende/3

Preliminrät tidsschema för behandlingen av ärenden hösten 2017 (pdf) (html)


§ 4 Ärende/4

Svenska sektionen sammanträden hösten 2017 och framläggning av sektionens protokoll (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 5 Ärende/5

Överföring av befogenheter i frågor som gäller reseförmåner i förskoleundervisning och grundläggande utbildning (pdf) (html)


§ 6 Ärende/6

Utlåtande till regionförvaltningsverket om en förvaltningsklagan (pdf) (html)

Bilaga 1

Begäran om utredning

Bilaga 2

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 32 p.)

Bilaga 3

Rektorns redogörelse om A2-valprocessen.pdf

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.20.12.2019 13:27