Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto


01 / 05.02.2019Utskriftsversion (pdf)
Innehåll:


Ärende/1

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet och val av protokolljusterare (pdf) (html)


Ärende/2

Meddelanden från sektorn (pdf) (html)


Ärende/3

Behovsutredning för Staffansby lågstadieskolas tilläggsutrymmen (pdf) (html)

Bilaga 1


Ärende/4

Behovsutredning för tillfälliga ersättande lokaler för Daghemmet Domus samt tilläggslokaler för Brändö lågstadieskola (pdf) (html)

Bilaga 1


Ärende/5

Godkännande av fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektions behovsutredning rörande nybygge för daghem i Botby (pdf) (html)

Bilaga 1


Besluthistoria (pdf) (html)


Ärende/6

Lov och arbetstider vid vuxenlinjen i Tölö gymnasium läsåret 2019–2020 (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. ( Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om dataskydd vid elektronisk kommunikation § 516/2004, Personuppgiftslag § 523/1999, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling § 348/2007 )JAA
29.05.2017 11:03