Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto


02 / 10.04.2018Utskriftsversion (pdf)
Innehåll:


Ärende/1

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet och val av protokolljusterare (pdf) (html)


Ärende/2

Meddelanden (pdf) (html)


Ärende/3

Svenska sektionens sammanträden hösten 2018 och framläggning av sektionens protokoll (pdf) (html)


Ärende/4

Arbetstider och lov vid vuxenlinjen i Tölö gymnasium läsåret 2018–2019 (pdf) (html)


Ärende/5

Utdelningen av donationsfondernas avkastning till de svenska grundskolorna och Helsingfors Arbis år 2018 (pdf) (html)


Ärende/6

Inrättande av en förskolegrupp för utvecklingsstörda elever (pdf) (html)


Ärende/7

Ändring i timfördelningen för A1-språket i årskurserna 1 och 2 (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. ( Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om dataskydd vid elektronisk kommunikation § 516/2004, Personuppgiftslag § 523/1999, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling § 348/2007 )JAA
29.05.2017 11:03