Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto


02 / 10.04.2018Utskriftsversion (pdf)
Innehåll:


§ 5 Ärende/1

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet och val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 6 Ärende/2

Meddelanden (pdf) (html)


§ 7 Ärende/3

Svenska sektionens sammanträden hösten 2018 och framläggning av sektionens protokoll (pdf) (html)


§ 8 Ärende/4

Arbetstider och lov vid vuxenlinjen i Tölö gymnasium läsåret 2018–2019 (pdf) (html)


§ 9 Ärende/5

Utdelningen av donationsfondernas avkastning till de svenska grundskolorna och Helsingfors Arbis år 2018 (pdf) (html)


§ 10 Ärende/6

Inrättande av en förskolegrupp för utvecklingsstörda elever (pdf) (html)


§ 11 Ärende/7

Ändring i timfördelningen för A1-språket i årskurserna 1 och 2 (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.20.12.2019 13:27