Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto


05 / 19.12.2017Utskriftsversion (pdf)
Innehåll:


§ 24 Ärende/1

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet och val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 25 Ärende/2

Meddelanden (pdf) (html)


§ 26 Ärende/3

Det maximala antalet platser för antagningen till påbyggnadsundervisningen i årskurs 10 läsåret 2018–2019 (pdf) (html)


§ 27 Ärende/4

Ändring av språkprogrammet för de svenska grundskolorna, tidigareläggning av A1- språket (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


§ 28 Ärende/5

Antagningen av utvecklingsstörda och autistiska elever till eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande utbildningen (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.JAA
29.05.2017 11:03