Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
06 / 07.05.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 143 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 144 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 145 Asia/3

Vuoden 2019 talousarvion ensimmäinen toteutumisennuste (pdf) (html)


§ 146 Asia/4

Perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan avustusperusteiden mukaiset palveluntuottajakohtaiset laskennalliset euromäärät lukuvuodelle 2019 - 2020 (pdf) (html)

Liite 1


§ 147 Asia/5

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esitys hallintosäännön muuttamiseksi (pdf) (html)


§ 148 Asia/6

Peruskoulujen teknisentyön CNC- jyrsinkoneiden, sähkötyöpöytien, elektroniikka- ja muovintyöstökoneiden hankinta vuosille 2019 - 2021 (pdf) (html)

Liite 1

Vertailutaulukko_216299


§ 149 Asia/7

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto tarkastuslautakunnalle arviointikertomuksesta 2018 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 150 Asia/8

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Holopaisen valtuustoaloitteesta varhaiskasvatuspaikkatakuun toteuttamisesta alueellisesti (pdf) (html)


§ 151 Asia/9

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Pertti Arajärven valtuustoaloitteesta romanien kansallispäivän huomioimisesta kouluissa (pdf) (html)


§ 152 Asia/10

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Johanna Sydänmaan valtuustoaloitteesta kaupungin liikuntatilojen maksuttomuudesta toisen asteen opiskelijoille (pdf) (html)

Liite 1


§ 153 Asia/11

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Johanna Nuortevan valtuustoaloitteesta lähikouluperiaatteen laajentamisesta eritysluokkaopetukseen (pdf) (html)


§ 154 Asia/12

Arabian peruskoulun lisätilan tarveselvitys (pdf) (html)

Liite 1


§ 155 Asia/13

Haagan peruskoulun lisätilan tarveselvitys (pdf) (html)

Liite 1

Haagan pk tarveselvitys


§ 156 Asia/14

Munkkivuoren ala-asteen lisätilan tarveselvitys (pdf) (html)

Liite 1

Munkkivuoren aa tarveselvitys


§ 157 Asia/15

Oikaisuvaatimus luokanopettajaksi ottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus

Liite 2

Aluepäällikön selvitys

Liite 3

Hakuilmoitus

Liite 4

Virkaan valitun hakemus

Liite 5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 158 Asia/16

Oikaisuvaatimus luokanopettajaksi ottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus

Liite 2

Aluepäällikön selvitys

Liite 3

Hakuilmoitus

Liite 4

Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus

Liite 5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 159 Asia/17

Oikaisuvaatimus lehtorin virkaan ottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus

Liite 2

Oikaisuvaatimuksen liite

Liite 3

Aluepäällikön lausunto

Liite 4

Hakuilmoitus

Liite 5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Liite 6

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 160 Asia/18

Oikaisuvaatimus lehtorin virkaan ottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus

Liite 2

Oikaisuvaatimuksen liite

Liite 3

Ruotsinkielisen vapaan sivistystyön ja lukiokoulutuksen päällikön lausunto

Liite 4

Hakuilmoitus

Liite 5

Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus

Liite 6

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)§ 160 Ärende/18

Omprövningsbegäran angående anställning av lektor (pdf) (html)

Bilaga 1

Omprövningsbegäran

Bilaga 2

Omprövningsbegärans bilaga

Bilaga 3

Utlåtande av chefen för den svenskspråkiga fria bildningen och gymnasieutbildningen

Bilaga 4

Ansökningsannons

Bilaga 5

Ansökan inlämnad av den som begär omprövning

Bilaga 6

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 32 p.)

Besluthistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:28