Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
05 / 17.04.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 63 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 64 Asia/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 65 Asia/3

Viisivuotiaiden varhaiskasvatusmaksu yli neljän tunnin varhaiskasvatuksen osalta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 66 Asia/4

Yksityiselle varhaiskasvatuksen tuottajalle maksettava korvaus viisivuotiaiden neljän tunnin maksuttomasta varhaiskasvatuksesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 67 Asia/5

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimintakertomus 2017 (pdf) (html)

Liite 1


§ 68 Asia/6

Avustusperusteet perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan avustuksiin (pdf) (html)


§ 69 Asia/7

Ennakkoilmoitus yksityisille sopimuskouluille perusopetuksen vuoden 2018 korvauksesta (pdf) (html)

Liite 1

2018 ennakko liitelaskelman tarkistus


§ 70 Asia/8

Yksityisen varhaiskasvatuksen käynnistämistuen kriteerien tarkennus (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 71 Asia/9

Peruskoulujen ja päiväkotien erityiskuljetusten hankinta lukuvuosille 2018 -2021 (pdf) (html)

Liite 1

Hinta- ja laatuvertailu


§ 72 Asia/10

Kannettavien tietokoneiden hankinta kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle (pdf) (html)


§ 73 Asia/11

Tietotekniikan tarvikkeiden sopimushankinta kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimipisteille (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 74 Asia/12

Paviljonkipäiväkoti Kuninkaantammea ja Kannelmäen peruskoulun luokkia 1–2 koskevan tarveselvityksen hyväksyminen ja lausunnon antaminen hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Tarveselvitys ja hankesuunnitelma

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 75 Asia/13

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Hannu Oskalan ym. valtuustoaloitteesta koskien päiväkotibussien käyttöä Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1


§ 76 Asia/14

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Pihlajiston ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Hankesuunnitelman liitteet

Liite 3

Pihlajiston ala-aste, lausunto 9.11.2017

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 77 Asia/15

Varhaiskasvatusyksikkö Omenapuisto-Porslahden perustaminen varhaiskasvatus- ja esiopetusalueelle 2 (pdf) (html)


§ 78 Asia/16

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 79 Asia/17

Eron myöntäminen vapaan sivistystyön päällikön virasta (pdf) (html)


§ 80 Asia/18

Viranhaltijan virkasuhteen irtisanominen (pdf) (html)

Liite 1

335sv V NF.docx 23.1.2018

Liite 2

NF Hörande 3 PROT 2018

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)§ 80 Ärende/18

Uppsägning av en tjänsteinnehavares tjänsteförhållande (pdf) (html)

Bilaga 1

335sv V NF.docx 23.1.2018

Bilaga 2

NF Hörande 3 PROT 2018

Bilaga 3

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 25 p.)

Besluthistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:28