Suoraan sisältöön

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
01 / 23.01.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 1 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 2 Asia/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 3 Asia/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 4 Asia/4

Ammatillisen koulutuksen positiivisen diskriminaation määrärahan käyttöperiaatteet (pdf) (html)


§ 5 Asia/5

Helsingin kielilukion ja Vuosaaren lukion uudet painotukset 1.8.2018 alkaen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 6 Asia/6

Varhaiskasvatusyksikkö Kaisaniemen perustaminen (pdf) (html)


§ 7 Asia/7

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston 19.12.2017 § 29 tekemän päätöksen ottaminen kasvatus- ja koulutuslautakunnan käsiteltäväksi: Ruotsin kielen kielikylvyn valintakriteerit Helsingin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 8 Asia/8

Salassa pidettävä (SAsiakasL 14 §)


§ 9 Asia/9

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.1.2018 lukien (pdf) (html)


§ 10 Asia/10

Yksityisen varhaiskasvatuksen käynnistämistuen myöntämisperiaatteiden päivittäminen (pdf) (html)


§ 11 Asia/11

Oikaisuvaatimus Töölön ala-asteen rehtorin virkavalintaa koskevasta päätöksestä 20.12.2017 § 33 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 12 Asia/12

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Emma Karin ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee neuvoloiden osallistumista lasten lukutaidon parantamiseen (pdf) (html)

Liite 1


§ 13 Asia/13

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sampo Terhon ym. aloitteesta Helsingin koulujen osallistumisesta alueelliseen kielikokeiluun, jossa toisen kotimaisen kielen opiskelu olisi vapaaehtoista (pdf) (html)

Liite 1


§ 14 Asia/14

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Koivulaakson toivomusponnesta palveluiden kustannusvaikuttavuutta arvioivien mittarien kehittämisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 15 Asia/15

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponnesta koulujen liikuntatilojen maksuttomasta käytöstä nuorille kouluajan ulkopuolella (pdf) (html)


§ 16 Asia/16

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Atte Harjanteen kaupunkistrategian 2017-2021 käsittelyn yhteydessä esittämästä toivomusponnesta kaupungin mahdollisuuksista olla edelläkävijä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa (pdf) (html)


§ 17 Asia/17

Kasvatus- ja koulutus lautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Pilvi Torstin kaupunkistrategian 2017-2021 käsittelyn yhteydessä esittämästä toivomusponnesta varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatuohjelman valmistelemiseksi (pdf) (html)


§ 18 Asia/18

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Terhi Peltokorven toivomusponnesta päiväkoti Suursuo- daghemmet Stigenin toimivuudesta ilta- ja vuorohoitopäiväkotina (pdf) (html)


§ 19 Asia/19

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponnesta päiväkoti Suursuo- daghemmet Stigenin jatkosuunnittelusta (pdf) (html)


§ 20 Asia/20

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle opetus- ja kulttuuriministeriön ’Monikielisyys vahvuudeksi - Selvitys Suomen kielivarannon tilasta ja tasosta’ lausuntopyynnöstä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.20.12.2019 13:28