Suoraan sisältöön

Ruotsinkielisen työväenopiston jk


02 / 23.03.2017Fullständigt dokument (pdf)
PDF-dokumentet innehåller information (bland annat för sökande av ändring) som inte finns på webbsidan.
Innehåll:


§ 13 Rektor/1

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet och val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 14 Rektor/2

Verkställighet av besluten vid detta sammanträde (pdf) (html)


§ 15 Ekonomichef/1

Budgetutfall 28.2.2017 (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 16 Ekonomichef/2

Kursavgifter 2017–2018 (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 17 Biträdande Rektor/1

Helsingfors arbis kursdeltagar- och timlärarstipendier 2017 (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 18 Rektor/3

Ansökan om studiesedlar (pdf) (html)


§ 19 Biträdande Rektor/2

Helsingfors arbis verksamhetsberättelse 2016 (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 20 Rektor/4

Helsingfors arbis utlåtande om Maria Ohisalos motion om Ekokortet/Kaikukortti (pdf) (html)


§ 21 Rektor/5

Rapport om den grundläggande reparationen (pdf) (html)


§ 22 Biträdande Rektor/3

Ändring av datum läsaåret 2017-2018 (pdf) (html)


§ 23 Biträdande Rektor/4

Nytt mötesdatum (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.05.12.2019 20:15