Suoraan sisältöön

Ruotsinkielisen työväenopiston jk


01 / 26.01.2017Fullständigt dokument (pdf)
PDF-dokumentet innehåller information (bland annat för sökande av ändring) som inte finns på webbsidan.
Innehåll:


§ 1 Rektor/1

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet och val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 2 Rektor/2

Verkställighet av besluten vid detta sammanträde (pdf) (html)


§ 3 Ekonomichef/1

Svenska arbetarinstitutets bokslut för år 2016 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


§ 4 Ekonomichef/2

Tillämpningsdirektiv för budgeten 2017 (pdf) (html)


§ 5 Ekonomichef/3

Svenska arbetarinstitutets resultatbudget och dispositionsplan för år 2017 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


§ 6 Rektor/3

Ansökan om kvalitets- och utvecklingsunderstöd (pdf) (html)


§ 7 Biträdande Rektor/1

Riktlinjer för undervisningsplanen 2017-2018 (pdf) (html)


§ 8 Rektor/4

Arbetspolitisk integrationsutbildning (pdf) (html)


§ 9 Biträdande Rektor/2

Stipendier för kursdeltagare och timlärare 2017 (pdf) (html)


§ 10 Rektor/5

Rapport om stadens organisationsförändring (pdf) (html)


§ 11 Biträdande Rektor/3

Val av representant till Bildningsalliansens årsmöte (pdf) (html)


§ 12 Rektor/6

Rapport om den grundläggande reparationen (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.05.12.2019 20:15