Suoraan sisältöön

Ruotsinkielisen työväenopiston jk


07 / 01.12.2016Utskriftsversion (pdf)
Innehåll:


§ 46 Rektor/1

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet och val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 47 Rektor/2

Verkställighet av besluten vid detta sammanträde (pdf) (html)


§ 48 Rektor/3

Granskning av protokollet för Svenska arbetarinstitutets direktionsmöte 1.11.2016 (pdf) (html)


§ 49 Ekonomichef/1

Budgetutfallet 30.11.2016 och prognos för år 2016 (pdf) (html)


§ 50 Rektor/4

Hanketiedustelu seuraavaa talonrakennuksen investointiehdotusta 2017–2026 varten (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 51 Rektor/5

Godkännande av en modell för kvalitetsutvärdering av Helsingfors arbis verksamhet (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 52 Rektor/6

Rapport om ledarskapsreformen (pdf) (html)


§ 53 Rektor/7

Utlåtande till revisionsnämnden (pdf) (html)


§ 54 Rektor/8

Datum för läsåret 2017-2018 (pdf) (html)


§ 55 Rektor/9

Helsingfors svenska arbetarinstituts direktionsprotokoll framlagda till påseende år 2017 (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.05.12.2019 20:15