Suoraan sisältöön

Ruotsinkielisen työväenopiston jk


05 / 13.09.2016Utskriftsversion (pdf)
Innehåll:


§ 34 Rektor/1

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet och val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 35 Rektor/2

Verkställighet av besluten vid detta sammanträde (pdf) (html)


§ 36 Ekonomichef/1

Budgetutfallet 31.8.2016 och prognos för år 2016 (pdf) (html)


§ 37 Rektor/3

Förhandlingar om budgeten för år 2017 på stadskansliets ekonomi- och planeringsavdelningen (pdf) (html)


§ 38 Rektor/4

Anhållan om tillstånd att överskrida budgetramen för år 2016 (pdf) (html)


§ 39 Rektor/5

Svenska arbetarinstitutet, anskaffning av möbler (pdf) (html)


§ 40 Rektor/6

Anmälningsläget (pdf) (html)


§ 41 Rektor/7

Rapport om stadens ledarskapsreform (pdf) (html)


§ 42 Rektor/8

Rapport om den grundläggande reparationen (pdf) (html)


§ 43 Rektor/9

Utlåtande till Undervisnings- och kulturministeriet gällande ändring av 11 b § i lagen om fritt bildningsarbete (pdf) (html)


§ 44 Rektor/10

Direktionen för svenska arbetarinstitutet, fastställande av mötesdatum våren 2017 (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.05.12.2019 20:15