Suoraan sisältöön

Ruotsinkielisen työväenopiston jk


04 / 19.05.2016Utskriftsversion (pdf)
Innehåll:


§ 25 Rektor/1

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet och val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 26 Rektor/2

Verkställighet av besluten vid detta sammanträde (pdf) (html)


§ 27 Ekonomichef/1

Budgetutfallet 30.4.2016 och prognos för år 2016 (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 28 Ekonomichef/2

Svenska arbetarinstitutets förslag till budget för 2017 och ekonomisk plan för 2018–2019 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5


§ 29 Rektor/3

Upphandling av arbetskraftpolitisk integrationsutbildning (pdf) (html)


§ 30 Rektor/4

Uppdatering av Arbis verksamhetsidé (pdf) (html)


§ 31 Biträdande Rektor/1

Undervisningsplan för läsåret 2016–2017 (pdf) (html)


§ 32 Rektor/5

Uppföljning av undervisningsplanen för läsåret 2015–2016 (pdf) (html)


§ 33 Biträdande Rektor/2

Ändrat mötesdatum, Arbis direktion (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.05.12.2019 20:15