Suoraan sisältöön

Ruotsinkielisen työväenopiston jk


03 / 28.04.2016Utskriftsversion (pdf)
Innehåll:


§ 20 Rektor/1

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet och val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 21 Rektor/2

Verkställighet av besluten vid detta sammanträde (pdf) (html)


§ 22 Rektor/3

Direktiven för rambudgeten år 2017 och för förslaget till ekonomiplan åren 2017–2019 (pdf) (html)


§ 23 Rektor/4

Revisionsnämndens begäran om utlåtande om revisionsberättelsen för år 2015 (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)


§ 24 Rektor/5

Stadens nya ledningsmodell (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.05.12.2019 20:15