Suoraan sisältöön

Ruotsinkielisen työväenopiston jk


02 / 22.03.2016Utskriftsversion (pdf)
Innehåll:


§ 12 Rektor/1

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet och val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 13 Rektor/2

Verkställighet av besluten vid detta sammanträde (pdf) (html)


§ 14 Ekonomichef/1

Budgetutfallet 29.2.2016 och prognos för år 2016 (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 15 Biträdande Rektor/1

Helsingfors arbis kursdeltagar- och lärarstipendier (pdf) (html)


§ 16 Ekonomichef/2

Principer för uthyrning av Helsingfors arbis lokaler (pdf) (html)


§ 17 Rektor/3

Stadens nya ledningsmodell (pdf) (html)


§ 18 Biträdande Rektor/2

Helsingfors arbis verksamhetsberättelse för 2015 (pdf) (html)

Bilaga 1


§ 19 Rektor/4

Ansökan om studiesedlar (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.05.12.2019 20:15