Suoraan sisältöön

Ruotsinkielisen työväenopiston jk


01 / 04.02.2016Utskriftsversion (pdf)
Innehåll:


§ 1 Rektor/1

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet och val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 2 Rektor/2

Verkställighet av besluten vid detta sammanträde (pdf) (html)


§ 3 Ekonomichef/1

Bokslutet 2015 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2


§ 4 Ekonomichef/2

Tillämpningsdirektiv för 2016 (pdf) (html)


§ 5 Ekonomichef/3

Helsingfors arbis budget och dispositionsplan för år 2016 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3


§ 6 Biträdande Rektor/1

Läsåret 2016–2017 (pdf) (html)


§ 7 Biträdande Rektor/2

Riktlinjer för undervisningsplanen (pdf) (html)


§ 8 Biträdande Rektor/3

Stipendier för kursdeltagare (pdf) (html)


§ 9 Biträdande Rektor/4

Bildningsalliansens årsmöte (pdf) (html)


§ 10 Rektor/3

De tillfälliga lokalerna under den grundläggande reparatationen (pdf) (html)


§ 11 Biträdande Rektor/5

Ändring av mötesdatum 2016 (pdf) (html)


Besluthistoria (pdf) (html)

I beslutshandlingarna nämns vissa bilagor som inte publiceras på internet. De utelämnade bilagorna innehåller sekretessbelagda uppgifter eller sådan information som om den publiceras kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter eller också har de av tekniska skäl inte kunnat återges i elektronisk form. (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet § 621/1999, Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslag § 1050/2018, Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lag om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lag om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Beslutshandlingar kan också efterfrågas på Helsingfors stads registratorskontor, e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi eller telefon 09 310 13700.05.12.2019 20:15