Suoraan sisältöön

Saate 2017-2021 strategian ja johtamisjärjestelmän arviointiin

Tiivistelmä arvioinnin kokonaisuudesta 

 • Ennakkomateriaalit ja strategian toteutumisen arviointi löytyvät tämän sivun alareunasta.

Helsingin tavoitteena on olla maailman toimivin kaupunki 2017-2021 strategian mukaisesti. Tavoitteena on tehdä jatkuvasti kaikki hieman paremmin, jotta helsinkiläisten elämä olisi mukavampaa ja vaivattomampaa. Kaupunkistrategian tehtävänä on kirkastaa ja priorisoida yhteiset tavoitteet. Kaupunkistrategiaa toteutetaan joka päivä eri puolilla kaupunkia koko kaupunkiorganisaation toimesta.  Toimintaympäristön jatkuva muutos, globaalien muutosvoimien paikallisten vaikutusten kiteytyminen kaupungeissa ja odottamattomien kriisien vaikutus strategian toteuttamiseen ja onnistumiseen ovat keskeisiä asioita, kun strategian onnistumista arvioidaan. 

Strategiakauden lähestyessä päätöstään onnistumisia, haasteita ja kehityskohteita suhteessa yhteisesti hyväksyttyihin tavoitteisiin ja niiden mittareihin kootaan onnistumisen arviointia varten. Keskeinen osa arviointia on valtuustoseminaarissa käytävä keskustelu. Jatkuva oppiminen ja toimien arviointi on muuttuvassa toimintaympäristössä yhä tärkeämpää. Tämä työ tukee myös seuraavan strategiakauden tietopohjaa. 

Strategia-arvioinnin keskeiset osat ja näiden tavoitteet ovat ja löytyvät ohjelman liitteistä.

 • Kaupunginhallituksen vuosina 2018 ja 2019 päättämän strategiamittariston kooste.
 • Valtuustoseminaarissa pidettävät esitykset toimialojen ja keskushallinnon onnistumisista, haasteista ja kehittämiskohteista 2017 – 2021 kaupunkistrategian tavoitteita vasten.
 • Valtuuston hyväksymän hyvinvointisuunnitelman edistymistä kuvaava HYTE-barometri kuvaa kaupunkistrategian keskeisten hyvinvointitavoitteiden toteutumista.
 • Kaupunginhallituksen päättämistä 2017-2021 strategian kärkihankkeista on tehty kokonaisarviointi.
 • Henkilöstön tilaa ja kokemusta arvioidaan Kunta10 ja uudistumisen pulssi tulosten avulla.
 • Taloudellisten tavoitteiden toteutumista strategiakauden aikana tarkastellaan erityisesti palvelujen yksikkökustannuksilla, joka on myös yksi strategiamittari.
 • Asiakaskokemuksen kehityksen ja mittaamisen arvio
 • Helsingin yrityshaastatteluiden 2020 keskeiset havainnot
 • Helsingin sijoittuminen kansainvälisten kaupunkien vertailuissa maaliskuussa 2018 kaupunginhallituksen mittaritarkastelun mukaisesti.
 • Kaupungin toimintaympäristön muutosten tarkastelu korostaen Helsingin erityispiirteitä sekä koronakriisin vaikutuksia.

Yksi keskeisiä strategisia tavoitteita on ollut kokonaisvaltainen toimintakulttuurin muutos organisaation historian suurimman hallintouudistuksen jälkeen. Osana tätä valtuustokauden alussa tehtyä johtamisjärjestelmän uudistusta on arvioitu laajalla arviointitutkimuskokokonaisuudella, joka koostuu akateemisista Hankenin, Helsingin yliopiston ja Tampereen yliopiston arviointitutkimuksista, konsulttiarvioinnista ja kaupungin tekemästä osallisuustyön arvioinnista. Valtuustoseminaariin on kokonaisuudesta valmisteltu laaja aineisto. Tampereen ja Helsingin yliopiston arviointien loppuraportit valmistuvat myöhemmin kevään aikana. Kokonaisuudesta on tehty yhteenvetomuistio.

Nostoja 2017-2021 strategian tavoitteista mittareiden valossa 

Kaupunkistrategian viisi päätavoitetta on jaettu kaupunginhallituksen mittaripäätöksissä noin 50 ylätason mittariin ja näihin liittyviin noin 140 alamittarin kokonaisuuteen. Alustavan arvioinnin perusteella mittareiden pohjalta strategian toteutuksessa korostuvat ainakin alla kuvatut onnistumiset ja kehityskohdat. 

Kestävän kasvun turvaamisessa on hyvää tavoitteen mukaista kehitystä kaupunkirakenteen ja asumisen kehittämisessä sekä päästövähennyksissä. Kehityskohtia ovat keskustan ja alueiden elinvoimaisuuden kehitys sekä päästövähennysohjelman suuremmat kokonaisuudet ja vivut. 

Uudistuvissa palveluissa on edistystä peruspalvelujen asiakaslähtöisyydessä mm.: varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen lähipalvelujen opinpolku, Ikääntyneiden kotiin vietäviä ja kotona asumista tukevat palvelut, liikkumisen edistäminen. Myös digitalisaatio edennyt kiihtyvällä tahdilla. 

Vastuullisessa taloudenpidossa valtuustokauden alku eteni tuottavuustavoitetta lukuun ottamatta suunnitellusti. Koronakriisin vaikutus tilanteeseen muuttaa mahdollisuuksia onnistua talouden tavoitteissa ja lainakanta on kasvussa. 

Vaikuttavammassa edunvalvonnassa toimintamallia, vaikuttavuutta ja kaupunkitason koordinaatiota edistetty. Kaupunkien yhteistyötä valtakunnallisesti on tiivistetty. Helsingin kansainvälisen profiilin nostamisessa on onnistuttu. Kehityskohteena on edunvalvonnan toimintatavan vakiinnuttaminen ja vauhdittaminen nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.  

 Strategian 2017-2021 arvioinnin aikataulu 

Strategiakauden arviointia jatketaan valtuustoseminaarin keskustelun pohjalta kevään 2021 aikana, ja lisäksi toimintavuoden 2020 tietoja, kuten mittareita ja taloustietoja valmistuu vielä mm. tilinpäätöksen valmistelussa. Strategiakauden 2017-2021 onnistumisten, haasteiden ja kehityskohteiden lopullinen yhteenvetomuoto tarkentuu vielä.  Johtopäätösten tekoon ja kokonaisuuden hahmottamiseen on syytä käyttää riittävästi aikaa, jotta kesäkuussa aloittavalle valtuustolle voidaan esittää huolellisesti arvioidut johtopäätökset kauden 2017-21 strategian vaikuttavuudesta ja kaupungin tulevista haasteista. Arvioinnissa on myös huomioitava, että tulostavoitteet ovat sitovia vuoden 2021 loppuun.

Strategia-arvioinnin 2017-2021 valtuustoseminaarin materiaalit löytyvät ohjelman liitteissä

Valtuustoseminaarin esitysaineistot

Torstai 4.2.

 • Pormestarin puheenvuoro
 • Strategian toteutuminen strategiamittareiden valossa (Kühn, Karvinen)
 • Tarkastusviraston esitys (Terävä)?
 • Toimialajohtajien ja kansliapäällikön esitykset strategian toteutuksesta (5 kpl: Pohjolainen, Aho, Laitio, Jolkkonen, Sarvilinna)
 • Kärkihankkeiden esitykset (8 kpl, hankevetäjät: Baarman, Haapanen, Hildén, Högnabba, Koskinen, Paajanen, Pelimanni, Perttula) (tulossa 14.1.)

Perjantai 5.2.

 • Johtamisjärjestelmän ja toimialamallin arvioinnin kokonaisuus (Karvinen)
 • Helsingin johtamisjärjestelmän ja toimialamallin kokonaisarviointi, Tre YO (Jäntti)
 • Henkilöstökokemus, johtaminen ja toimintakulttuuri (Gros)
 • Toimintaympäristön muutos ja koronakriisin vaikutukset strategiaan (Kühn)
 • Valmistautuminen uuden valtuustokauden strategiatyöhön (Sarvilinna)


Ennakkomateriaalit ja strategian toteutumisen arviointi

Mittarit ja arvioinnit

Palvelutoiminnan arviointi

Strategian toimeenpano ja toimintaympäristö

Johtamisjärjestelmän arviointi
29.01.2021 07:09