Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
03 / 15.02.2023Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 33 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 34 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 35 Asia/3

Pohjoisbaanan yleissuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 36 Asia/4

Malmin Pikitehtaankortteleiden asemakaavan muutos (12790) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Muistutukset

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 37 Asia/5

Vuosaaren Villenkallion asemakaavan muutos (nro 12740) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Muistutukset

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 38 Asia/6

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän aloite sääntöjen laatimisesta sähköpotkulautojen käytölle ja pysäköinnille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 39 Asia/7

Valtuutettu Alviina Alametsän aloite Helsingin kaupungin liittymisestä Mielenturvaa-verkostoon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 40 Asia/8

Valtuutettu Oona Hagmanin aloite merikylpylästä ja hyvinvointikeitaasta Hanasaareen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 41 Asia/9

Valtuutettu Amanda Pasasen aloite Helsingin luonnon kokonaisheikentämättömyyden turvaamisesta vuoteen 2030 mennessä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 42 Asia/10

Valtuutettu Saana Rossin aloite luonnonkasvien lisäämisestä puistoihin ja istutuksiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 43 Asia/11

Valtuutettu Petra Malinin aloite lasten ja nuorten suojaamisesta UV-säteilyltä kaupungin palveluissa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 44 Asia/12

Valtuutettu Reetta Vanhasen aloite kasvis- ja vegaaniruoan osuuden lisäämisestä kesän leikkipuistoruokailussa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 45 Asia/13

Valtuutettu Suvi Pulkkisen aloite tietopohjan hyödyntämisestä oppilasvalinnoissa koulutuksen eriytymisen ehkäisyssä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 46 Asia/14

Valtuutettu Sari Sarkomaan aloite sote-palvelujen tuotantokustannusten määrittämisestä, avoimuudesta ja vertailtavuudesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 47 Asia/15

Valtuutettu Hilkka Ahteen aloite omaishoidon helpottamisesta vakituisella vapaa-ajanpaikkakunnalla (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 48 Asia/16

Valtuutettu Coel Thomasin ja valtuutettu Mia Haglundin aloitteet huumekuolemien ja muiden päihdehaittojen vähentämisestä sekä päihdepalvelujen saatavuuden parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 49 Asia/17

Valtuutettu Fardoos Helalin aloite monikielisen seniorikeskuksen perustamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 50 Asia/18

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 33 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 34 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 35 Ärende/3

Översiktsplan för Norra banan (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 36 Ärende/4

Detaljplaneändring för Beckfabrikskvarteren i Malm (12790) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Muistutukset

Bilaga 5

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 37 Ärende/5

Detaljplaneändringen för Villeberget i Nordsjö (nr 12740) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Muistutukset

Bilaga 6

Bilaga 7

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 38 Ärende/6

Socialdemokratiska fullmäktigegruppens motion för att utarbeta regler för användning och parkering av elsparkcyklar (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 39 Ärende/7

Ledamoten Alviina Alametsäs motion om att Helsingfors stad ska gå med i nätverket Sinnesfrid (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 40 Ärende/8

Ledamoten Oona Hagmans motion om ett havsbad och en hälsooas på Hanaholmen (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 41 Ärende/9

Ledamoten Amanda Pasanens motion om att trygga Helsingforsnaturens totala icke-försämring fram till år 2030 (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 42 Ärende/10

Ledamoten Saana Rossis motion om att plantera vilda växter i parker och stadens planteringar (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 43 Ärende/11

Ledamoten Petra Malins motion om att skydda barn och unga mot UV-strålning i stadens tjänster (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 44 Ärende/12

Ledamoten Reetta Vanhanens motion om att utöka andelen vegetarisk och vegansk mat i lekparksmåltider (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 45 Ärende/13

Ledamoten Suvi Pulkkinens motion om att utnyttja kunskapsunderlaget vid elevantagning för att förebygga segregation inom utbildningen (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 46 Ärende/14

Ledamoten Sari Sarkomaas motion om att fastställa produktionskostnader för social- och hälsovårdstjänster och göra dem mer transparenta och jämförbara (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 47 Ärende/15

Ledamoten Hilkka Ahdes motion om att underlätta närståendevård på stadigvarande fritidsort (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 48 Ärende/16

Ledamöterna Coel Thomas och Mia Haglunds motioner om att minska narkotikarelaterade dödsfall och övriga rusmedelsskador respektive förbättra tillgången till missbrukarvård (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 49 Ärende/17

Ledamoten Fardoos Helals motion om ett flerspråkigt seniorcenter (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 50 Ärende/18

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22