Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
02 / 01.02.2023Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 21 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 22 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 23 Asia/3

Kyselytunti (pdf) (html)


§ 24 Asia/4

Ilmoitus valtuustoryhmään liittymisestä (pdf) (html)

Liite 1

Ilmoitus 16.1.2023, liite liittymis- ja hyväksymisilmoitus


§ 25 Asia/5

Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelman muuttaminen, hankkeen enimmäishinnan korottaminen ja hankkeelle myönnetyn lainatakauksen voimassaolon jatkaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 26 Asia/6

Tilojen vuokraaminen Helsingin kaupungin asunnot Oy:ltä päiväkodin ja lyhytaikaisen tuetun asumisen käyttöön (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Humalistonkatu 4 Heka ER ja Lpk Ratikka Hankesuunnitelman liitteet 1 - 8, 31052022

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 27 Asia/7

Haagan Lassilan Hopeatien ympäristön asemakaavan muutos (nro 12725) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Muistutus

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 28 Asia/8

Vuosaaren Broändan asemakaavan muutos (nro 12770) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Muistutukset

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 29 Asia/9

Valtuutettu Matias Pajulan aloite nousevista ajoesteistä keskeisille paikoille vieville ajoväylille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 30 Asia/10

Valtuutettu Silja Borgarsdóttir Sandelinin aloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi Jätkäsaaren Hyväntoivonpuistossa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 31 Asia/11

Valtuutettu Coel Thomasin aloite ympärivuorokautisen metroliikenteen selvittämiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 32 Asia/12

Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 21 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 22 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 23 Ärende/3

Frågestund (pdf) (html)


§ 24 Ärende/4

Anmälan om anslutande till en fullmäktigegrupp (pdf) (html)

Bilaga 1

Ilmoitus 16.1.2023, liite liittymis- ja hyväksymisilmoitus


§ 25 Ärende/5

Ändring av projektplanen för Dals samsjukhus, höjning av maximipriset och fortsättning av den lånegaranti som projektet beviljats (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 26 Ärende/6

Hyrning av lokaler av Helsingfors stads bostäder Ab för daghem och kortvarigt stödboende (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Humalistonkatu 4 Heka ER ja Lpk Ratikka Hankesuunnitelman liitteet 1 - 8, 31052022

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 27 Ärende/7

Detaljplaneändring för Silvervägens omgivning i Lassas i Haga (nr 12725) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Muistutus

Bilaga 6

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 28 Ärende/8

Detaljplaneändring för Broända i Nordsjö (nr 12770) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Muistutukset

Bilaga 6

Bilaga 7

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 29 Ärende/9

Ledamoten Matias Pajulas motion om höjbara trafikhinder på gator som leder till centrala platser (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 30 Ärende/10

Ledamoten Silja Borgarsdóttir Sandelins motion om att förbättra trafiksäkerheten i Godahoppsparken på Busholmen (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 31 Ärende/11

Ledamoten Coel Thomas motion om att utreda metrotrafik dygnet runt (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 32 Ärende/12

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22