Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
01 / 18.01.2023Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 1 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 2 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 3 Asia/17

Valtuutettu Johanna Sydänmaan aloite kaupungin työntekijöiden viivästyneen palkanmaksun hyvittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 4 Asia/3

Tarkastuslautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 5 Asia/4

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 19.11.2022

Liite 2

Eroilmoitus, täydennys 1.12.2022

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 6 Asia/5

Kulttuuri -ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 7 Asia/6

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Käräjäoikeuden päätös Hiukka

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 8 Asia/7

Vuonna 2022 käyttämättä jääneen määrärahan perusteella myönnettävä ylitysoikeus vuoden 2023 talousarvioon (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 9 Asia/8

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

KLOY hallitus 3.11.2022 hakemus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 10 Asia/9

Maankäyttösopimuksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen tekeminen Posti Kiinteistöt Oy:n kanssa sekä yhteistyösopimuksen hyväksyminen liittyen asemakaavan muutosehdotukseen nro 12565 (Eteläinen Postipuisto) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 11 Asia/10

Etu-Töölön lukion hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Kustannusarvio UKA 29.11.2021 Etu-Töölön lukio, perusparannus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 12 Asia/11

Kallion lukion perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Kustannusarvio UKA 10.10.2022 Kallion lukion perusparannus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 13 Asia/12

Pasilan Leankatu 3 asemakaavan muuttaminen (nro 12782) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Muistutukset

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 14 Asia/13

Jätkäsaaren Kirjon asemakaavan muutos (nro 12750) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Muistutukset

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 15 Asia/14

Kiinteistö Oy Hämeentie 109-111 asemakaavan muutos (nro 12757) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Muistutukset

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 16 Asia/15

Kivinokan asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 12624) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Muistutukset

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 17 Asia/16

Yliskyläntie 2 asemakaavan muutos (nro 12753) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Muistutukset

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 18 Asia/18

Valtuutettu Otso Kivekkään aloite periaatelinjauksesta kadun reunaan rakentamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 19 Asia/19

Valtuutettu Minna Lindgrenin aloite nuorten kulttuuripassista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 20 Asia/20

Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 1 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 2 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 3 Ärende/17

Ledamoten Johanna Sydänmaas motion om att kompensera stadens anställda för försenade löner (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 4 Ärende/3

Val av ersättare i revisionsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 25 p)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 5 Ärende/4

Val av ersättare i fostrans- och utbildningsnämndens finska sektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 19.11.2022

Bilaga 2

Eroilmoitus, täydennys 1.12.2022

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 6 Ärende/5

Val av ersättare till kultur- och fritidsnämndens idrottssektion (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 7 Ärende/6

Val av nämndeman vid tingsrätten (pdf) (html)

Bilaga 1

Käräjäoikeuden päätös Hiukka

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 8 Ärende/7

Överskridningsrätt i 2023 års budget som motsvarar oförbrukat anslag från 2022 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 9 Ärende/8

Beviljande av proprieborgen till Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab (pdf) (html)

Bilaga 1

KLOY hallitus 3.11.2022 hakemus

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 10 Ärende/9

Markanvändningsavtal och föravtal för en fastighetsaffär med Posti Kiinteistöt Oy samt godkännande av ett samarbetsavtal som hänför sig till detaljplaneändringen nr 12565 (Södra Postparken) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 11 Ärende/10

Höjning av maximipriset i projektplanen för Etu-Töölön lukios skolhus (pdf) (html)

Bilaga 1

Kustannusarvio UKA 29.11.2021 Etu-Töölön lukio, perusparannus

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 12 Ärende/11

Höjning av maximipriset i projektplanen för ombyggnad av Kallion lukios skolhus (pdf) (html)

Bilaga 1

Kustannusarvio UKA 10.10.2022 Kallion lukion perusparannus

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 13 Ärende/12

Detaljplaneändring för Leagatan 3 i Böle (nr 12782) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Muistutukset

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 14 Ärende/13

Detaljplaneändring för Kirjo på Busholmen (nr 12750) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Muistutukset

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 15 Ärende/14

Detaljplaneändring för Kiinteistö Oy Hämeentie 109–111(nr 12757) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Muistutukset

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 16 Ärende/15

Detaljplan och detaljplaneändring för Stenudden (nr 12624) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Muistutukset

Bilaga 7

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 17 Ärende/16

Detaljplaneändring för Uppbyvägen 2 (nr 12753) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Muistutukset

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 18 Ärende/18

Ledamoten Otso Kivekäs motion om principiella riktlinjer för byggande intill gator (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 19 Ärende/19

Ledamoten Minna Lindgrens motion om kulturpass för unga (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 20 Ärende/20

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22