Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
21 / 07.12.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 311 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 312 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 313 Asia/3

Lakisääteiset luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 314 Asia/4

Helsingin kaupungin vuoden 2022 talousarvioon tehtävät muutokset (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 315 Asia/5

Selvitys vuoden 2021 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 316 Asia/6

Hallintosäännön muuttaminen, kaupunginkanslian ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan muutoksia (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 317 Asia/7

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen 1.1.2023 lukien (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 318 Asia/8

Metron junakulunvalvonnan toteutuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Hankesuunnitelma

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 319 Asia/9

Vuosaaren keskustan länsiosan asemakaavan muuttaminen (nro 12767) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 320 Asia/10

Kunnan jäsenen aloitteet ajalta 1.9.2021‒30.6.2022 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 321 Asia/11

Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite valmistavan opetuksen kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 322 Asia/12

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 311 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 312 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 313 Ärende/3

Förtroendevaldas och tjänsteinnehavares lagstadgade redogörelser för bindningar (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 314 Ärende/4

Ändringar i Helsingfors stads budget för år 2022 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 315 Ärende/5

Utredning om åtgärderna med anledning av utvärderingsberättelsen för år 2021 (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 316 Ärende/6

Ändring av förvaltningsstadgan i fråga om stadskansliet och kultur- och fritidssektorn (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 317 Ärende/7

Ändring av tjänsteutövningsskyldigheten hos sektorchefen i social- och hälsovårdssektorn från och med 1.1.2023 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 318 Ärende/8

Projektplan för metrons system för tågkontroll (pdf) (html)

Bilaga 1

Hankesuunnitelma

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 319 Ärende/9

Detaljplaneändring för västra delen av Nordsjö centrum (nr 12767) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 320 Ärende/10

Initiativ från kommunmedlemmar under perioden 1.9.2021–30.6.2022 (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 321 Ärende/11

Ledamoten Johanna Nuortevas motion om att utveckla den förberedande undervisningen (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 322 Ärende/12

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22