Suoraan sisältöön

Kaupunginvaltuusto / Stadsfullmäktige
19 / 16.11.2022Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö / Innehåll:


§ 268 Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus (pdf) (html)


§ 269 Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 270 Asia/3

Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 17.10.2022

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 271 Asia/4

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eroilmoitus 13.10.2022

Liite 2

Eroilmoitus, täydennys 14.10.2022

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 272 Asia/5

Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2023 - 2025 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 273 Asia/6

Vuoden 2023 tuloveroprosentin määrääminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 274 Asia/7

Vuoden 2023 kiinteistöveroprosenttien määrääminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 275 Asia/8

Vuoden 2022 talousarvioon merkittyjen maanhankintamäärärahojen ylittäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 276 Asia/9

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palvelustrategia 2023–2025 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 277 Asia/10

Helsingin hyvinvointisuunnitelma 2022–2025 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 278 Asia/11

Helsingin kaupungin taidemuseon säätiöiminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 279 Asia/12

Kiinteistökaupan esisopimuksen ja toteutussopimuksen hyväksyminen (Pasila, Postipuisto 17117/1-4) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 280 Asia/13

Valtuutettu Anniina Iskaniuksen aloite riippumattomasta selvityksestä ja sanktiojärjestelmän luomisesta katujen kunnossapitoon (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 281 Asia/14

Kokouksessa jätetyt aloitteet (pdf) (html)§ 268 Ärende/1

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet (pdf) (html)


§ 269 Ärende/2

Val av protokolljusterare (pdf) (html)


§ 270 Ärende/3

Ändring i stadsfullmäktiges sammansättning och val av ledamot i kultur- och fritidsnämndens idrottssektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 17.10.2022

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 271 Ärende/4

Val av ersättare i stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion (pdf) (html)

Bilaga 1

Eroilmoitus 13.10.2022

Bilaga 2

Eroilmoitus, täydennys 14.10.2022

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 272 Ärende/5

Helsingfors stads budget för år 2023 och ekonomiplan för åren 2023–2025 (pdf) (html)

Ärendet bordlades vid sammanträdet

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 273 Ärende/6

Inkomstskattesats för år 2023 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 274 Ärende/7

Fastighetsskatteprocentsatser för år 2023 (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 275 Ärende/8

Överskridning av anslag för markförvärv i 2022 års budget (pdf) (html)

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 276 Ärende/9

Social-, hälsovårds- och räddningssektorns servicestrategi 2023–2025 (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 277 Ärende/10

Helsingfors välfärdsplan 2022–2025 (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 278 Ärende/11

Ombildning av Helsingfors stads konstmuseum till stiftelse (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 279 Ärende/12

Godkännande av ett föravtal och ett genomförandeavtal för en fastighetsaffär (Böle, Postparken 17117/1–4) (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 280 Ärende/13

Ledamoten Anniina Iskanius motion om en oberoende utredning och att skapa ett sanktionssystem för gatuunderhållet (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)


§ 281 Ärende/14

Motioner inlämnade vid sammanträdet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.16.06.2022 15:22